Tag

Vrije tijd

Vrije tijd

By | Geen categorie

Sociaal-culturele volwassenenorganisaties ontplooien een werking die zich grotendeels richt op volwassenen in hun vrije tijd en hen aanspreekt in hun verschillende bestaansdimensies en levenssferen (werk, gezin, vrije tijd, wijk…). Mensen nemen er vrijwillig aan deel, los van enig schoolverband of van enige beroepsopleiding. Met vrije tijd wordt de tijd aangegeven die volwassenen niet hoeven te besteden aan verplichte of noodzakelijke activiteiten zoals betaalde arbeid,  school- of beroepsopleiding.

De organisatie moet in het beleidsplan inhoudelijk en zakelijk op een transparante manier aantonen dat ze de subsidies die ze vanuit dit decreet aanvraagt en toegekend krijgt, hoofdzakelijk gebruikt voor haar werking en voor haar activiteiten waaraan mensen deelnemen in hun vrije tijd.

Uiteraard staat het organisaties vrij om in het niet-gesubsidieerde deel van de werking activiteiten te ontplooien die buiten de vrije tijd plaatsvinden, bijvoorbeeld in de arbeidstijd of in het kader van een beroepsopleiding.

Een andere afbakening om sociaal-culturele volwassenenorganisaties te subsidiëren, is de finaliteit van hun werking. De werking moet een aantoonbare bijdrage leveren aan de doelstelling van het decreet. Dit wordt getoetst door visitatiecommissies en beoordelingscommissies tijdens de evaluatie –en beoordelingsmomenten.