Tag

Visitatiecommissie

Samenstelling visitatiecommissie

By | 2023

De minister benoemt een pool van externe deskundigen voor de samenstelling van visitatie- en beoordelingscommissies. Net als in de adviescommissie behoort maximaal 2/3 van de leden tot hetzelfde geslacht. Zowel in de visitatie- als in de beoordelingscommissie zetelen externe deskundigen met kennis van en expertise in het sociaal-cultureel volwassenenwerk of belendende sectoren, het werken met doelgroepen of kansengroepen of het zakelijke beleid van een organisatie. Op basis van deze pool wordt in samenwerking met de sectorfederatie en het steunpunt een lijst van kandidaat-externe deskundigen opgesteld. De minister behoudt het laatste woord over de definitieve samenstelling van de lijst. Artikel 11 van het Uitvoeringsbesluit bevat de onverenigbaarheden met het lidmaatschap van de pool externe deskundigen en de commissies. 

De visitatiecommissie wordt samengesteld door de Vlaamse Regering en bestaat telkens uit 4 externe deskundigen en 1 deskundige van de administratie, die als voorzitter optreedt. In de visitatiecommissie van een sociaal-culturele volwassenenorganisatie die een werking ontplooit voor kansengroepen, zetelt ook een lid met expertise op het vlak van het werken met kansengroepen. ​​Het secretariaat van de visitatiecommissie wordt opgenomen door de administratie.

Voor de verdeling van de dossiers over de visitatie- en beoordelingscommissies, zal in de eerste plaats rekening worden gehouden met de grootte van de subsidie van de organisaties. Tijdens de eerste visitatie in 2018 houden ze ook nog rekening met de werksoorten. In de volgende beleidsperiodes is hier vanzelfsprekend geen sprake meer van.

Het bezoek ter plaatse van de visitatiecommissie wordt gebracht door 2 externe deskundigen en een lid van de administratie.