Tag

Verplichtingen

Verplichtingen gesubsidieerde organisaties

By | 2020
  • In het derde jaar van de beleidsperiode dien je een voortgangsrapport in het Nederlands in voor de inhoudelijke verantwoording van de subsidie-enveloppe.
  • Je dient jaarlijkse een financiële afrekening, balans, resultatenrekening en bijhorende toelichting bij het voorbije werkjaar en een begroting voor het lopende jaar in op het sjabloon dat door de administratie wordt aangereikt. Zo toon je aan dat je sluitend of batig werkt. Winst mag enkel naar het maatschappelijk doel van de organisatie gaan.
  • Je levert jaarlijkse in het Nederlands alle nuttige en noodzakelijke gegevens over de werking in de gevraagde vorm. Dat doe je o.a. via SISCA.
  • Alle verantwoordelijken beschikken over een actieve kennis van het Nederlands.
  • Je gebruikt de subsidie voor de uitvoering van het beleidsplan op basis waarvan de subsidie is toegekend.
  • Je voert een boekhouding volgens het genormaliseerde boekhoudkundige stelsel zodat controle mogelijk is.
  • Je leeft de principes van goed bestuur na (zoals o.m. beschreven in de Code Cultural Governance)
  • Je past de principes en de regels van de democratie en het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens toe in je werking.
  • Je voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden.

Opgelet! Indien je organisatie deze verplichtingen niet nakomt, kan de subsidie worden stopgezet, verminderd of teruggevorderd. Dat verloopt via een procedure voor sanctionering. Daarnaast dien je ook rekening te houden met de regels voor reservevorming.