Tag

Subsidiebeslissing

2025

By | 2025

Beoordeling

Eind 2024 heb je je subsidieaanvraag ingediend. Vervolgens zal de administratie onderzoeken of je subsidieaanvraag voldoet aan een aantal ontvankelijkheidsvoorwaarden.

Indien de subsidieaanvraag ontvankelijk wordt verklaard, bezorgt de administratie deze aan een beoordelingscommissieDe beoordelingscommissie is een samenvoeging van 2 visitatiecommissies. De administratie, die nog wel vertegenwoordigd was in de visitatiecommissie, maakt echter geen deel uit van de beoordelingscommissie. Lees veder…;. De beoordelingscommissie beoordeelt de inhoudelijke en zakelijke kwaliteit van de subsidieaanvraag en maakt een advies op met een voorstel over de subsidie-enveloppe voor de volgende beleidsperiode. Zij doet dit aan de hand van:

 • het visitatieverslag, alle elementen vervat in het beleidsplan, algemene informatie en gegevens met betrekking tot de werking en desgevallend voor organisaties met een negatieve evaluatie een tweede visitatieverslag
 • op basis van de beoordelingselementen

De beoordelingscommissieDe beoordelingscommissie is een samenvoeging van 2 visitatiecommissies. De administratie, die nog wel vertegenwoordigd was in de visitatiecommissie, maakt echter geen deel uit van de beoordelingscommissie. Lees veder… zal op basis van inhoudelijke en zakelijke beoordelingselementen een beoordeling formuleren. Mogelijke beoordelingen zijn:

 • Positief
 • Positief met aandachtspunten
 • Negatief

Per beoordelingselement zal je een score “voldoet”, “voldoet ten dele” of “voldoet niet” krijgen. Wanneer je op elk beoordelingselement “voldoet” of “voldoet ten dele” scoort, krijg je een “positieve beoordeling”.

Wanneer één tot vier beoordelingselementen niet voldoen krijg je een “positieve beoordeling met aandachtspunten”.

Van zodra er meer dan vier beoordelingselementen niet voldoen, krijgt de organisatie een “negatieve beoordeling”.

Let op: Er zijn ook vier elementaire beoordelingselementen. Indien je als organisatie hier ‘onvoldoende’ op scoort, scoor je automatisch negatief op je subsidieaanvraag. Deze elementaire beoordelingselementen zijn:

 • Werking in de vrije tijd
 • Keuze van de functiemix
 • Relevantie en uitstraling van de werking
 • Geïntegreerd zakelijk kwaliteitsbeleid

Het scoren van beoordelingselementen gebeurt aan de hand van beoordelingscriteria.

Subsidieadvies

De beoordelingscommissie maakt nu de match tussen je visitatie-oordeel en de beoordeling van je beleidsplan. Dit leidt tot verschillende mogelijke combinaties op basis waarvan de beoordelingscommissie een subsidiebedrag adviseert (zie kader).

Bij volgende combinatie weet je bijvoorbeeld dat het subsidieadvies van de beoordelingscommissie een status quo of een begrensde stijging zal inhouden:

 • een positieve evaluatie zonder aanbevelingen bij de visitatie
 • een positieve beoordeling, al dan niet met aandachtspunten, van je subsidieaanvraag

Meer informatie over de mogelijke combinaties vind je hier.

 Adviesmogelijkheden beoordelingscommissie
 • begrensd stijgen (maximaal 25% stijgen ten opzichte van je huidige middelen) (Voor organisaties waarvan de effectief toegekende subsidie-enveloppe voor het laatste werkjaar van de voorafgaande beleidsperiode kleiner of gelijk is aan 260.000 euro, bedraagt de maximale stijging 65.000 euro. Zij hebben dus de kans met meer dan 25 % te kunnen groeien.)
 • status quo ten opzichte van je huidige middelen
 • begrensd dalen (maximaal 25% dalen ten opzichte van je huidige middelen)
 • stopzetting van de subsidies.

Een belangrijk uitgangspunt van dit decreet is het minimumsubsidiebedrag van €150.000 euro waarop elke erkende organisatie recht heeft. Zelfs wanneer een begrensde daling door de beoordelingscommissie geadviseerd wordt, kan een organisatie niet minder dan €150.000 euro krijgen (los van eventuele besparingen die natuurlijk altijd een invloed kunnen hebben op het budget).

Ben je niet akkoord met het preadvies van de commissie? Lees hier welke stappen je kan ondernemen.

Beslissing

Vervolgens wordt het definitief advies van de beoordelingscommissie van je organisatie bezorgd aan de Vlaamse Regering.

Uiterlijk op 1 oktober 2025 beslist de Vlaamse Regering over je subsidie-enveloppe.

Als de toegekende subsidie-enveloppe afwijkt van je gevraagde subsidie-enveloppe beschik je over de mogelijkheid om voor 1 april in het jaar volgend op de beslissing van de Vlaamse Regering een geactualiseerd beleidsplan in te dienen, dat afgestemd is op de omvang van de toegekende subsidie-enveloppe. De administratie valideert het geactualiseerd beleidsplan en legt dit vóór 15 mei 2026 ter kennisgeving voor aan de minster.
Als gesubsidieerde organisatie heb je enkele verplichtingen.

Navigeer

2020

By | 2020 | No Comments

Beoordeling

Eind 2019 heb je je subsidieaanvraag ingediend. Vervolgens zal de administratie onderzoeken of je subsidieaanvraag voldoet aan een aantal ontvankelijkheidsvoorwaarden. Ze zal je uiterlijk op 15 januari laten weten of je subsidieaanvraag ontvankelijk is.

Indien de subsidieaanvraag ontvankelijk wordt verklaard, bezorgt de administratie deze aan een beoordelingscommissieDe beoordelingscommissie is een samenvoeging van 2 visitatiecommissies. De administratie, die nog wel vertegenwoordigd was in de visitatiecommissie, maakt echter geen deel uit van de beoordelingscommissie. Lees veder…;. De beoordelingscommissie beoordeelt de inhoudelijke en zakelijke kwaliteit van de subsidieaanvraag. Zij doet dit aan de hand van:

 • het visitatieverslag, alle elementen vervat in het beleidsplan, algemene informatie en gegevens met betrekking tot de werking en desgevallend voor organisaties met een negatieve evaluatie een tweede visitatieverslag
 • op basis van de beoordelingselementen

De beoordelingscommissieDe beoordelingscommissie is een samenvoeging van 2 visitatiecommissies. De administratie, die nog wel vertegenwoordigd was in de visitatiecommissie, maakt echter geen deel uit van de beoordelingscommissie. Lees veder… zal op basis van inhoudelijke en zakelijke beoordelingselementen een beoordeling formuleren. Mogelijke beoordelingen zijn:

 • Positief
 • Positief met aandachtspunten
 • Negatief

Per beoordelingselement zal je een score “voldoet”, “voldoet ten dele” of “voldoet niet” krijgen. Wanneer je op elk beoordelingselement “voldoet” of “voldoet ten dele” scoort, krijg je een “positieve beoordeling”.

Wanneer één tot vier beoordelingselementen niet voldoen krijg je een “positieve beoordeling met aandachtspunten”.

Van zodra er meer dan vier beoordelingselementen niet voldoen, krijgt de organisatie een “negatieve beoordeling”.

Let op: Er zijn ook vier elementaire beoordelingselementen. Indien je als organisatie hier ‘onvoldoende’ op scoort, scoor je automatisch negatief op je subsidieaanvraag. Deze elementaire beoordelingselementen zijn:

 • Werking in de vrije tijd
 • Keuze van de functiemix
 • Relevantie en uitstraling van de werking
 • Geïntegreerd zakelijk kwaliteitsbeleid

Het scoren van beoordelingselementen gebeurt aan de hand van beoordelingscriteria.

Beoordeling

Eind 2019 heb je je subsidieaanvraag ingediend. Vervolgens zal de administratie onderzoeken of je subsidieaanvraag voldoet aan een aantal ontvankelijkheidsvoorwaarden. Ze zal je uiterlijk op 15 januari laten weten of je subsidieaanvraag ontvankelijk is.

Indien de subsidieaanvraag ontvankelijk wordt verklaard, bezorgt de administratie deze aan een beoordelingscommissieDe beoordelingscommissie is een samenvoeging van 2 visitatiecommissies. De administratie, die nog wel vertegenwoordigd was in de visitatiecommissie, maakt echter geen deel uit van de beoordelingscommissie. Lees veder…;. De beoordelingscommissie beoordeelt de inhoudelijke en zakelijke kwaliteit van de subsidieaanvraag. Zij doet dit aan de hand van:

 • alle elementen vervat in het beleidsplan, algemene informatie en gegevens met betrekking tot de werking
 • op basis van een gesprek met de nieuwe sociaal-culturele volwassenenorganisatie
 • op basis van de beoordelingselementen

De beoordelingscommissie zal op basis van inhoudelijke en zakelijke beoordelingselementen een beoordeling formuleren. Mogelijke beoordelingen zijn:

 • Positief
 • Positief met aandachtspunten
 • Negatief

Per beoordelingselement zal je een score “voldoet”, “voldoet ten dele” of “voldoet niet” krijgen. Wanneer je op elk beoordelingselement “voldoet” of “voldoet ten dele” scoort, krijg je een “positieve beoordeling”.

Wanneer één tot vier beoordelingselementen niet voldoen krijg je een “positieve beoordeling met aandachtspunten”.

Van zodra er meer dan vier beoordelingselementen niet voldoen, krijgt de organisatie een “negatieve beoordeling”.

Let op: Er zijn ook vier elementaire beoordelingselementen. Indien je als organisatie hier ‘onvoldoende’ op scoort, scoor je automatisch negatief op je subsidieaanvraag. Deze elementaire beoordelingselementen zijn:

 • Werking in de vrije tijd
 • Keuze van de functiemix
 • Relevantie en uitstraling van de werking
 • Geïntegreerd zakelijk kwaliteitsbeleid

Het scoren van beoordelingselementen gebeurt aan de hand van beoordelingscriteria.

Subsidieadvies en beslissing

De beoordelingscommissies komen samen in de periode van 15 januari tot 1 april. Elke commissie behandelt een twintigtal aanvragen. De samenstelling van de commissies wordt bekendgemaakt op de site van het Departement. De beoordelingscommissie maakt nu de match tussen je visitatie-oordeel en de beoordeling van je beleidsplan. Dit leidt tot verschillende mogelijke combinaties op basis waarvan de beoordelingscommissie een subsidiebedrag adviseert (zie kader).

Bij volgende combinatie weet je bijvoorbeeld dat het subsidieadvies van de beoordelingscommissie een status quo of een begrensde stijging zal inhouden:

 • een positieve evaluatie zonder aanbevelingen bij de visitatie
 • een positieve beoordeling, al dan niet met aandachtspunten, van je subsidieaanvraag

Meer informatie over de mogelijke combinaties vind je hier.

 Adviesmogelijkheden beoordelingscommissie
 • begrensd stijgen (maximaal 25% stijgen ten opzichte van je huidige middelen) (Voor organisaties waarvan de effectief toegekende subsidie-enveloppe voor het laatste werkjaar van de voorafgaande beleidsperiode kleiner of gelijk is aan 260.000 euro, bedraagt de maximale stijging 65.000 euro. Zij hebben dus de kans met meer dan 25 % te kunnen groeien.)
 • status quo ten opzichte van je huidige middelen
 • begrensd dalen (maximaal 25% dalen ten opzichte van je huidige middelen)
 • stopzetting van de subsidies.

Een belangrijk uitgangspunt van dit decreet is het minimumsubsidiebedrag van €150.000 euro waarop elke erkende organisatie recht heeft. Zelfs wanneer een begrensde daling door de beoordelingscommissie geadviseerd wordt, kan een organisatie niet minder dan €150.000 euro krijgen (los van eventuele besparingen die natuurlijk altijd een invloed kunnen hebben op het budget).

Gemotiveerd preadvies

De administratie duidt bij elke subsidieaanvraag drie externe deskundigen van de beoordelingscommissie als hoofdlezer aan. In KIOSK vellen ze per beoordelingselement een oordeel over de sterktes en mogelijkheden en een voorlopig eindresultaat (voldoet, voldoet ten dele, onvoldoende). De overige leden en de secretaris nemen deze voorbereidingen door en bereiden de peer reviews voor. De voorbereiding van de hoofdlezers vormt de basis van de besprekingen. Per beoordelingselement komt de groep tot een gezamenlijk en gemotiveerd eindresultaat. “Elke organisatie wordt op zijn eigen merites beoordeeld“, zo lezen we in het protocol. Op basis van deze peer review maakt de secretaris een gemotiveerd preadvies. Dit preadvies bevat nog geen subsidiebedrag, wel een indicatie van de evolutie van de subsidie-enveloppe voor de nieuwe beleidsperiode. Bij de bepaling van deze indicatie wordt dus rekening gehouden met de evaluatie en de beoordeling (zie boven). Hieronder lees je welk bedrag de commissie als uitgangspunt neemt.

Het gemotiveerde preadvies bevat:

 • een beoordeling per beoordelingselement met een eindresultaat per onderliggend criterium;
 • het advies van de beoordelingscommissie (positief met of zonder aandachtspunten, negatief);
 • een indicatie van de evolutie van je enveloppe;
 • een motivering bij die indicatie.

Uitgangspunt subsidiebedrag

Het subsidiebedrag waarop de beoordelingscommissie zich baseert in 2020 is een samengesteld bedrag bestaande uit:

Ben je niet akkoord met het preadvies van de commissie? Lees hier welke stappen je kan ondernemen.

Beslissing

Na het opstellen van de preadviezen komen de voorzitters van alle beoordelingscommissies en de deskundigen van de administratie samen. Op basis van de indicaties en het beschikbare budget maken ze een voorstel voor een bedrag op dat wordt afgetoetst bij de betrokken beoordelingscommissies. Zo komen ze tot een definitief voorstel voor de enveloppe per organisatie.

Uiterlijk op 15 juli 2020 wordt het definitief advies van de beoordelingscommissie aan je organisatie en aan de minister bezorgd. 

Uiterlijk op 1 oktober 2020 beslist de Vlaamse Regering over je subsidie-enveloppe.

Als de toegekende subsidie-enveloppe afwijkt van je gevraagde subsidie-enveloppe beschik je over de mogelijkheid om voor 1 april in het jaar volgend op de beslissing van de Vlaamse Regering een geactualiseerd beleidsplan in te dienen, dat afgestemd is op de omvang van de toegekende subsidie-enveloppe. De administratie valideert het geactualiseerd beleidsplan en legt het vóór 15 mei 2021 aan de minister voor ter kennisgeving.

 
Als gesubsidieerde organisatie heb je enkele verplichtingen.

Subsidieadvies en beslissing

De beoordelingscommissies komen samen in de periode van 15 januari tot 1 april. Eenmaal de subsidieaanvraag is ingediend en ontvankelijk verklaard, zullen organisaties die nog niet erkend zijn binnen het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk uitgenodigd worden om in gesprek te gaan met een beoordelingscommissie. Elke commissie behandelt een twintigtal aanvragen. De samenstelling van de commissies wordt bekendgemaakt op de site van het Departement. De beoordelingscommissie maakt nu een gemotiveerd preadvies op. 

Een belangrijk uitgangspunt van dit decreet is het minimumsubsidiebedrag van €150.000 euro waarop elke erkende organisatie recht heeft. (los van eventuele besparingen die natuurlijk altijd een invloed kunnen hebben op het budget).

Gemotiveerd preadvies

De administratie duidt bij elke subsidieaanvraag drie externe deskundigen van de beoordelingscommissie als hoofdlezer aan. In KIOSK vellen ze per beoordelingselement een oordeel over de sterktes en mogelijkheden en een voorlopig eindresultaat (voldoet, voldoet ten dele, onvoldoende). De overige leden en de secretaris nemen deze voorbereidingen door en bereiden de peer reviews voor. De voorbereiding van de hoofdlezers vormt de basis van de besprekingen. Per beoordelingselement komt de groep tot een gezamenlijk en gemotiveerd eindresultaat. “Elke organisatie wordt op zijn eigen merites beoordeeld“, zo lezen we in het protocol. Op basis van deze peer review maakt de secretaris een gemotiveerd preadvies. Dit preadvies bevat nog geen subsidiebedrag

Het gemotiveerde preadvies bevat:

 • een beoordeling per beoordelingselement met een eindresultaat per onderliggend criterium;
 • het advies van de beoordelingscommissie (positief met of zonder aandachtspunten, negatief);
 • een advies voor al dan niet subsidiëring;
 • een motivering

Ben je niet akkoord met het preadvies van de commissie? Lees hier welke stappen je kan ondernemen.

Beslissing

Na het opstellen van de preadviezen komen de voorzitters van alle beoordelingscommissies en de deskundigen van de administratie samen. Op basis van de adviezen en het beschikbare budget maken ze een voorstel voor een bedrag op dat wordt afgetoetst bij de betrokken beoordelingscommissies. Zo komen ze tot een definitief voorstel voor de enveloppe per organisatie.

Uiterlijk op 15 juli 2020 wordt het definitief advies van de beoordelingscommissie aan je organisatie en aan de minister bezorgd. 

Uiterlijk op 1 oktober 2020 beslist de Vlaamse Regering over je subsidie-enveloppe.

Als de toegekende subsidie-enveloppe afwijkt van je gevraagde subsidie-enveloppe beschik je over de mogelijkheid om voor 1 april in het jaar volgend op de beslissing van de Vlaamse Regering een geactualiseerd beleidsplan in te dienen, dat afgestemd is op de omvang van de toegekende subsidie-enveloppe. De administratie valideert het geactualiseerd beleidsplan en legt het vóór 15 mei 2021 aan de minister voor ter kennisgeving.

 
Als gesubsidieerde organisatie heb je enkele verplichtingen.

Navigeer