Tag

Schriftelijke reactie op het pre-advies

Verhaal of repliek

By | 2020

De beoordelingscommissie maakt per sociaal-culturele volwassenenorganisatie een gemotiveerd preadvies op. Dit preadvies wordt uiterlijk op 15 april van het jaar dat voorafgaat aan de nieuwe beleidsperiode, bezorgd aan de sociaal-culturele volwassenenorganisatie.

In het preadvies aan organisaties die de voorbije beleidsperiode al gesubsidieerd werden vanuit dit decreet of het decreet van 4 april 2003, wordt eveneens een indicatie van de evolutie van de subsidie-enveloppe voor de nieuwe beleidsperiode geadviseerd. In het preadvies aan nieuwe organisaties wordt geadviseerd inzake de al dan niet toekenning van een subsidie-enveloppe.

De aanvrager van een subsidie kan binnen een termijn van 14 dagen een schriftelijke reactie bezorgen aan de administratie. De schriftelijke reactie is gebaseerd op het oorspronkelijk ingediende dossier. Deze schriftelijke reactie kan geen nieuwe inhoudelijke of zakelijke elementen bevatten. Tussen 30 april en 15 juli overleggen de commissies over de reacties en formuleren ze een definitief advies.  Ze baseren zich daarvoor op:

  • het preadvies;
  • de schriftelijke reactie;
  • het definitief voorstel voor de subsidie-enveloppe;
  • de oorspronkelijke subsidieaanvraag in geval van een negatief preadvies.

Een schriftelijke reactie op het positief preadvies van de beoordelingscommissie kan enkel betrekking hebben op feitelijke onjuistheden. Een schriftelijke reactie op een positief preadvies wordt voorgelegd aan dezelfde beoordelingscommissie, uitgebreid met één bijkomend lid. Alle externe deskundigen nemen ter voorbereiding de reacties door. Het bijkomend lid neemt zowel de subsidieaanvraag, het positief preadvies als de de schriftelijke reactie op het positief preadvies door. Na overleg formuleert de commissie een definitieve beoordeling die in het definitieve verslag wordt opgenomen.

Bij een schriftelijke reactie op het negatief preadvies wordt de subsidieaanvraag, het preadvies en de schriftelijke reactie op het preadvies voor definitief advies voorgelegd aan een andere beoordelingscommissie dan degene die de subsidieaanvraag oorspronkelijk behandelde. Drie externe deskundigen worden als hoofdlezer aangeduid. Ze maken een voorbereiding in KIOSK.De overige leden bereiden de peer review voor. Per beoordelingscriterium komt men tot een gezamenlijk en gemotiveerd eindresultaat. De eindresultaten per beoordelingselement bepalen het advies dat in het definitief verslag wordt opgenomen.

 

De administratie en de voorzitters van de beoordelingscommissies formuleren per organisatie een voorstel van subsidie-enveloppe. Ze houden daarbij rekening met de indicatie van de evolutie van de subsidie-enveloppe zoals aangegeven in het preadvies en de totale subsidie-enveloppe. Het voorstel van subsidie-enveloppe wordt besproken met de beoordelingscommissies. Met het oog op het definitieve advies formuleren de administratie en de voorzitters een definitief voorstel per organisatie.

De administratie bezorgt het definitieve advies van de beoordelingscommissies uiterlijk op 15 juli van het jaar dat voorafgaat aan de nieuwe beleidsperiode, aan de subsidieaanvrager en de minister.