Tag

Remediëringstraject

Remediëring vanaf 2023

By | 2023

Bij een negatieve visitatie doorloopt je organisatie een remediëringstraject van maximaal 24 maanden. Deze termijn begint te lopen van zodra het definitief visitatieverslag met een negatieve evaluatie met aanbevelingen aan jouw organisatie is bezorgd.  

Je hebt dus een aantal belangrijke aanbevelingen gekregen van de visitatiecommissie waarmee je tijdens je remediëringstraject aan de slag gaat. ​

Na afloop van je remediëringstraject schrijf je een remediëringsrapport. Hierin toon je aan hoe je als organisatie met de aanbevelingen bent omgegaan, welke processen en acties er uit zijn voortgevloeid en welke resultaten er gerealiseerd zijn.

Na het verstrijken van de remediëringstermijn wordt je organisatie opnieuw gevisiteerd door de visitatiecommissie (deze commissie heeft indien mogelijk dezelfde samenstelling als bij het eerste bezoek). De commissie focust zich deze keer op het remediëringsrapport. Ze onderzoekt de kwaliteit en de effectiviteit van de ondernomen processen en acties in het remediëringsrapport. Op basis hiervan formuleert de commissie een positief of negatief advies aan de Vlaamse Regering.

  • Indien de Vlaamse Regering het positief advies van de commissie volgt, wordt je beleidsplan voorgelegd aan de beoordelingscommissie.
  • Bij een negatief advies van de visitatiecommissie en een bekrachtiging hiervan door de Vlaamse Regering stopt de subsidie vanaf het jaar volgend op deze beslissing. Indien deze beslissing pas valt in 2026 behoud je in het eerste jaar van de beleidsperiode een subsidie-enveloppe gelijk aan het bedrag dat je kreeg in 2025.

Indien je beleidsplan wordt voorgelegd aan de beoordelingscommissie zal deze een preadvies opmaken en uiterlijk op 15 april van het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode wordt dit advies bezorgd aan de sociaal-culturele volwassenenorganisatie.

De aanvrager van een subsidie kan binnen een termijn van 14 dagen nadat het preadvies van de beoordelingscommissie is bezorg, een schriftelijke reactie bezorgen aan de administratie.

De administratie bezorgt het definitieve advies van de beoordelingscommissies uiterlijk op 15 juli van het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode bezorgd aan de subsidieaanvrager en de minister.

Op basis van het advies van de beoordelingscommissie beslist de Vlaamse Regering of je verder gesubsidieerd wordt en over de grootte van je subsidie-enveloppe. Wanneer die beslissing valt, hangt af van wanneer je in 2023 werd gevisiteerd en de duur van je remediëringstraject. Uiterlijk op 31 december van het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode beslist de Vlaamse Regering over je subsidie-enveloppe. Die kan even groot zijn als je subsidie in 2025, maar kan ook lager uitvallen.

Remediëringstraject na visitatie 2018

By | 2018

Organisaties in een remediëringstraject krijgen vanaf het definitief visitatieverslag maximaal 12 maanden de tijd om hun werking bij te sturen (let op: vanaf de visitatie in 2023 is de maximale remediëringstermijn 24 maanden). Je hebt recht op 12 maanden remediëringstijd, maar kan zelf ook aangeven voor een kortere periode te kiezen. Na afloop van het remediëringstraject stel je een remediëringsrapport op, dat je in KIOSK oplaadt.  Hierin toon je aan hoe je als organisatie met de aanbevelingen bent omgegaan, welke processen en acties er uit zijn voortgevloeid en welke de geplande processen en acties zijn. Het remediëren en dus ook de behandeling van het remediëringsrapport gebeurt in functie van de volgende beleidsperiode in een combinatie van verschillende sets van beoordelingselementen. Het lijkt de bedoeling dat de remediëring zich vooral toespitst op beoordelingselementen die nog relevant zullen zijn in het licht van het ‘nieuwe’ decreet.

Na het verstrijken van de remediëringstermijn worden deze organisaties opnieuw gevisiteerd door de visitatiecommissie (bekend volk, want deze commissie heeft indien mogelijk dezelfde samenstelling als bij het eerste bezoek). De administratie neemt contact met je op voor een nieuwe datum, die je ten laatste een maand op voorhand definitief zal kennen.  De commissie focust zich deze keer op het remediëringsrapport. Het bezoek duurt opnieuw een halve dag. Over alle aanbevelingen zal men in dialoog gaan en bij de beoordelingselementen waarbij (ten minste) een aanbeveling werd gedaan, wordt een eindresultaat geformuleerd (voldoet, voldoet ten dele, onvoldoende). De medewerker van de administratie maakt een definitief verslag op. Op basis van de tweede visitatie  formuleert de commissie een positief of negatief advies aan de Vlaamse Regering.

Bij een positief advies kan de Vlaamse Regering beslissen om de subsidieaanvraag van je organisatie voor te leggen aan de beoordelingscommissie. Op basis van dit advies beslist de Vlaamse Regering over je subsidie-enveloppe. Wanneer die beslissing valt, hangt af van wanneer je in 2018 werd gevisiteerd en de duur van je remediëringstraject. In ieder geval verneem je in de loop van 2019 of 2020 het antwoord van de Vlaamse Regering. Deze zal maximum hetzelfde zijn als je subsidie in 2020, maar kan ook minder zijn.

De Vlaamse Regering kan echter ook beslissen je organisatie niet verder te subsidiëren hoewel je remediëringstraject positief werd beoordeeld. Dit betekent automatisch ook de stopzetting van de erkenning. De stopzetting van de subsidie gaat in vanaf de start van de nieuwe beleidsperiode.

Bij een negatief advies kan de Vlaamse Regering beslissen om de subsidie stop te zetten, wat automatisch ook de stopzetting van de erkenning betekent. De stopzetting van de subsidie gaat in vanaf de start van de nieuwe beleidsperiode.​

Meer weten? Kijk op pg.29 t.e.m. 31 van het protocol.

De administratie maakte ook een nota op over het remediëringsrapport en het plan van aanpak. Meer info hierover vind je hier op de website van De Federatie.