Tag

Evalutatieprocedure

Systeem visitatie 2023

By | 2023

Een nieuw beoordelingssysteem moet de gevolgen van de visitatie in beeld brengen. Dat gaat als volgt:

  • ​​Een beoordelingselement zou het oordeel ‘voldoet’ krijgen als op alle onderliggende criteria ” voldoende” is gescoord.
  • Een beoordelingselement zou het oordeel ‘voldoet ten dele’ krijgen als op minstens één van de onderliggende criteria voor dat beoordelingselement ‘ten dele voldoende’ is gescoord. In beide gevallen kan de visitatiecommissie niet bindende verbetersuggesties formuleren die de organisatie kan opnemen om haar werking te verbeteren.
  • Een beoordelingselement zou het oordeel ‘onvoldoende’ krijgen, als op minstens één van onderliggende criteria voor dat beoordelingselement “onvoldoende” is gescoord. In dat geval is het de bedoeling om de visitatiecommissie een bindende, dwingende aanbeveling te laten formuleren over dat beoordelingselement.

​Je zal dus per beoordelingselement een score “voldoet”, “voldoet ten dele” en “onvoldoende” krijgen. Dan wordt het belangrijk om te tellen, want deze scores bepalen het eindoordeel van de visitatiecommissie.

  • Van een “positieve evaluatie” is er sprake als de visitatiecommissie voor alle beoordelingselementen een ‘voldoet’ of ‘voldoet ten dele’ geeft. Geen aanbevelingen dus.
  • Van een “positieve evaluatie met aanbevelingen” is er sprake als de visitatiecommissie je voor alle vier de elementaire beoordelingselementen een ‘voldoet’ of ‘voldoet ten dele’ geeft EN je op minstens vier andere beoordelingselementen een ‘voldoet’ of ‘voldoet ten dele’ krijgt.
  • Van een “negatieve evaluatie met aanbevelingen” is er sprake als de visitatiecommissie je voor één of meer elementaire beoordelingselementen een onvoldoende geeft of als je  voor minstens 5 andere beoordelingselementen een ‘onvoldoende’ krijgt.
4 elementaire 8 andere
Positief zonder aanbevelingen 4 ‘voldoet ‘of ‘voldoet ten dele’ 8 ‘voldoet’ of ‘voldoet ten dele’
Positief met aanbevelingen 4 ‘voldoet ‘of ‘voldoet ten dele’ Minstens 4 ‘voldoet’ of ‘voldoet ten dele’
Negatief met aanbevelingen 1 ‘onvoldoende’
Negatief met aanbevelingen 4 ‘voldoet ‘of ‘voldoet ten dele’ Minstens 5 ‘onvoldoende’

Evalutatieprocedure visitatie 2018

By | 2018, Geen categorie

De visitatiecommissie zal je, net als in het huidige decreet, beoordelen aan de hand van de (huidige) beoordelingselementen en op basis van kwantitatieve gegevens met betrekking tot de werking die sinds de erkenning op basis van het decreet van 4 april 2003 kunnen worden afgeleid uit de voortgangsrapporten, de jaarlijkse begroting, de financiële verslagen en de algemene informatie en gegevens met betrekking tot de werking 2004, 2008, 2012, 2016. Ze gebruiken daarvoor echter een iets andere werkwijze, waarbij ze aan elk beoordelingselement de score voldoet-voldoet ten dele-onvoldoende zullen geven. Per werksoort werden deze beoordelingselementen gespecifieerd in evaluatiecriteria. De evaluatie van de beoordelingselementen gebeurt aan de hand van deze criteria. Naast de beoordelingselementen werden ook enkele zakelijke elementen van het decreet van 2003 geconcretiseerd in evaluatiecriteria.
Door de eventuele aanbevelingen geformuleerd bij de beoordelingselementen in overweging te nemen kan de visitatiecommissie tot volgende evaluaties komen:

  • Positieve evaluatie zonder aanbevelingen
  • Positieve evaluatie met aanbevelingen
  • Negatieve evaluatie met aanbevelingen

In tegenstellingen tot de visitaties in de volgende beleidsperiodes is er geen directe mathematische link tussen het aantal aanbevelingen en één van bovenstaande evaluaties. De visitatiecommissie komt tot een globale evaluatie, waarbij ze verbetersuggesties en/of aanbevelingen kan geven. Het verschil tussen beide kennen we al: verbetersuggesties zijn vrijblijvend en aanbevelingen zijn dwingend.