Tag

Beoordelingscommissie

Beoordelingscommissie

By | 2020

De minister benoemt een pool van externe deskundigen voor de samenstelling van visitatie- en beoordelingscommissies. Net als in de adviescommissie behoort maximaal 2/3 van de leden tot hetzelfde geslacht. Zowel in de visitatie- als in de beoordelingscommissie zetelen externe deskundigen met kennis van en expertise in het sociaal-cultureel volwassenenwerk of belendende sectoren, het werken met doelgroepen of kansengroepen of het zakelijke beleid van een organisatie. Op basis van deze pool wordt in samenwerking met de sectorfederatie en het steunpunt een lijst van kandidaat-externe deskundigen opgesteld. De minister behoudt het laatste woord over de definitieve samenstelling van de lijst. Artikel 11 van het Uitvoeringsbesluit bevat de onverenigbaarheden met het lidmaatschap van de pool externe deskundigen en de commissies.

Als de minister het nodig acht nieuwe externe deskundigen te benoemen, worden de namen gepubliceerd op de website van van het Departement. Je krijgt 14 dagen de tijd om bepaalde personen te wraken op basis van een grondige motivatie. De administratie beslist of de wraking gegrond is of niet. 

De beoordelingscommissie is een samenvoeging van 2 visitatiecommissies en een voorzitter, die niet stemgerechtigd is en door de administratie wordt aangeduid uit de pool. Zij behandelen dus de subsidieaanvragen van de organisaties die door de de betreffende visitatiecommissies werden geëvalueerd. De administratie, die wel vertegenwoordigd is in de visitatiecommissie, maakt zelf geen deel uit van de beoordelingscommissie. In elke beoordelingscommissie zetelen externe deskundigen met inhoudelijk en met zakelijke expertise en met expertise op het vlak van werken met doelgroepen en kansengroepen.

De beoordelingscommissie zal de werking en de plannen van een twintigtal sociaal-culturele organisaties beoordelen. 

Voor de verdeling van de dossiers over de visitatie- en beoordelingscommissies, zal rekening worden gehouden met de grootte van de subsidie van de organisaties.