Remediëringstraject na visitatie 2018

Organisaties in een remediëringstraject krijgen vanaf het definitief visitatieverslag maximaal 12 maanden de tijd om hun werking bij te sturen (let op: vanaf de visitatie in 2023 is de maximale remediëringstermijn 24 maanden). Je hebt recht op 12 maanden remediëringstijd, maar kan zelf ook aangeven voor een kortere periode te kiezen. Na afloop van het remediëringstraject stel je een remediëringsrapport op, dat je in KIOSK oplaadt.  Hierin toon je aan hoe je als organisatie met de aanbevelingen bent omgegaan, welke processen en acties er uit zijn voortgevloeid en welke de geplande processen en acties zijn. Het remediëren en dus ook de behandeling van het remediëringsrapport gebeurt in functie van de volgende beleidsperiode in een combinatie van verschillende sets van beoordelingselementen. Het lijkt de bedoeling dat de remediëring zich vooral toespitst op beoordelingselementen die nog relevant zullen zijn in het licht van het ‘nieuwe’ decreet.

Na het verstrijken van de remediëringstermijn worden deze organisaties opnieuw gevisiteerd door de visitatiecommissie (bekend volk, want deze commissie heeft indien mogelijk dezelfde samenstelling als bij het eerste bezoek). De administratie neemt contact met je op voor een nieuwe datum, die je ten laatste een maand op voorhand definitief zal kennen.  De commissie focust zich deze keer op het remediëringsrapport. Het bezoek duurt opnieuw een halve dag. Over alle aanbevelingen zal men in dialoog gaan en bij de beoordelingselementen waarbij (ten minste) een aanbeveling werd gedaan, wordt een eindresultaat geformuleerd (voldoet, voldoet ten dele, onvoldoende). De medewerker van de administratie maakt een definitief verslag op. Op basis van de tweede visitatie  formuleert de commissie een positief of negatief advies aan de Vlaamse Regering.

Bij een positief advies kan de Vlaamse Regering beslissen om de subsidieaanvraag van je organisatie voor te leggen aan de beoordelingscommissie. Op basis van dit advies beslist de Vlaamse Regering over je subsidie-enveloppe. Wanneer die beslissing valt, hangt af van wanneer je in 2018 werd gevisiteerd en de duur van je remediëringstraject. In ieder geval verneem je in de loop van 2019 of 2020 het antwoord van de Vlaamse Regering. Deze zal maximum hetzelfde zijn als je subsidie in 2020, maar kan ook minder zijn.

De Vlaamse Regering kan echter ook beslissen je organisatie niet verder te subsidiëren hoewel je remediëringstraject positief werd beoordeeld. Dit betekent automatisch ook de stopzetting van de erkenning. De stopzetting van de subsidie gaat in vanaf de start van de nieuwe beleidsperiode.

Bij een negatief advies kan de Vlaamse Regering beslissen om de subsidie stop te zetten, wat automatisch ook de stopzetting van de erkenning betekent. De stopzetting van de subsidie gaat in vanaf de start van de nieuwe beleidsperiode.​

Meer weten? Kijk op pg.29 t.e.m. 31 van het protocol.

De administratie maakte ook een nota op over het remediëringsrapport en het plan van aanpak. Meer info hierover vind je hier op de website van De Federatie.