Remediëring vanaf 2023

Bij een negatieve visitatie doorloopt je organisatie een remediëringstraject van maximaal 24 maanden. Deze termijn begint te lopen van zodra het definitief visitatieverslag met een negatieve evaluatie met aanbevelingen aan jouw organisatie is bezorgd.  

Je hebt dus een aantal belangrijke aanbevelingen gekregen van de visitatiecommissie waarmee je tijdens je remediëringstraject aan de slag gaat. ​

Na afloop van je remediëringstraject schrijf je een remediëringsrapport. Hierin toon je aan hoe je als organisatie met de aanbevelingen bent omgegaan, welke processen en acties er uit zijn voortgevloeid en welke resultaten er gerealiseerd zijn.

Na het verstrijken van de remediëringstermijn wordt je organisatie opnieuw gevisiteerd door de visitatiecommissie (deze commissie heeft indien mogelijk dezelfde samenstelling als bij het eerste bezoek). De commissie focust zich deze keer op het remediëringsrapport. Ze onderzoekt de kwaliteit en de effectiviteit van de ondernomen processen en acties in het remediëringsrapport. Op basis hiervan formuleert de commissie een positief of negatief advies aan de Vlaamse Regering.

  • Indien de Vlaamse Regering het positief advies van de commissie volgt, wordt je beleidsplan voorgelegd aan de beoordelingscommissie.
  • Bij een negatief advies van de visitatiecommissie en een bekrachtiging hiervan door de Vlaamse Regering stopt de subsidie vanaf het jaar volgend op deze beslissing. Indien deze beslissing pas valt in 2026 behoud je in het eerste jaar van de beleidsperiode een subsidie-enveloppe gelijk aan het bedrag dat je kreeg in 2025.

Indien je beleidsplan wordt voorgelegd aan de beoordelingscommissie zal deze een preadvies opmaken en uiterlijk op 15 april van het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode wordt dit advies bezorgd aan de sociaal-culturele volwassenenorganisatie.

De aanvrager van een subsidie kan binnen een termijn van 14 dagen nadat het preadvies van de beoordelingscommissie is bezorg, een schriftelijke reactie bezorgen aan de administratie.

De administratie bezorgt het definitieve advies van de beoordelingscommissies uiterlijk op 15 juli van het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode bezorgd aan de subsidieaanvrager en de minister.

Op basis van het advies van de beoordelingscommissie beslist de Vlaamse Regering of je verder gesubsidieerd wordt en over de grootte van je subsidie-enveloppe. Wanneer die beslissing valt, hangt af van wanneer je in 2023 werd gevisiteerd en de duur van je remediëringstraject. Uiterlijk op 31 december van het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode beslist de Vlaamse Regering over je subsidie-enveloppe. Die kan even groot zijn als je subsidie in 2025, maar kan ook lager uitvallen.