Projecten

In het decreet wordt ook de mogelijkheid ingebouwd om projectsubsidies te geven voor een periode van maximaal drie jaar. Dit gebeurt op basis van beleidsprioriteiten die de minister formuleert. Deze projectregeling kan al starten in 2018 en is bedoeld om de laboratoriumrol van sociaal-cultureel volwassenenwerk te stimuleren of om in te spelen op beleidsprioriteiten van de minister die wil inspelen op zeer actuele maatschappelijke uitdagingen (bijvoorbeeld de vluchtelingencrisis in 2015 – 2016). De Vlaamse Regering bepaalt voor 1 februari van het jaar dat voorafgaat aan de nieuwe beleidsperiode de maatschappelijke uitdagingen voor de volgende beleidsperiode na overleg met het steunpunt en de sectorfederatie. De Vlaamse Regering kan jaarlijks voor 1 februari het initiatief nemen om naar aanleiding van actuele maatschappelijke gebeurtenissen bijkomend of prioritaire maatschappelijke uitdagingen te formuleren. 

Zowel erkende en gesubsidieerde sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking in het Nederlandse taalgebied (al dan niet inclusief een werking in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad) en sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking binnen specifieke regio’s als niet-erkende en niet-gesubsidieerde sociaal-culturele volwassenenorganisaties of -initiatieven met een bovenlokaal karakter komen in aanmerking voor projectsubsidies. 

Procedure

Tijdslijn

 • Uiterlijk op 15 juli kunnen ze een aanvraag indienen bij de administratie voor een project dat van start gaat in het volgende jaar.
 • De administratie formuleert een gemotiveerd advies en bezorgt dat uiterlijk op 15 oktober aan de minister.
 • De minister beslist uiterlijk op 1 november over de toekenning van projectsubsidies.
 • Uiterlijk 3 maanden na afloop van het project bezorg je de administratie een inhoudelijk en financieel verslag. De administratie kan hiertoe een modeldocument opstellen.

Het projectdossier omvat:

 • Een beschrijving van het project inclusief een plan van aanpak en de duur van het project;
 • Een projectbegroting inclusief een toelichting;
 • Een beschrijving van de invulling van elk beoordelingscriterium (zie hieronder);
 • In voorkomend geval bijkomende informatie die de administratie via een model kan opvragen.

De gehanteerde beoordelingscriteria zijn als volgt:

 • De aanvrager draagt via het project bij tot het doel van het decreet; de aanvrager verantwoordt welke positie het project heeft in de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk.
 • De aanvrager maakt een keuze voor minstens twee sociaal-culturele functies, licht deze toe en werkt deze uit in relatie tot het project.
 • De aanvrager geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot het project.
  • De aanvrager kan er voor opteren om een project in te dienen dat een bijdrage levert aan de invulling van de laboratoriumrol. De aanvrager kan daarbij een maatschappelijk innoverende praktijk voorop stellen die ofwel een eerder experimenteel karakter heeft ten opzichte van de reguliere werking van de organisatie dan wel eerder een experimenteel karakter heeft als sociaal-culturele praktijk in Vlaanderen.
  • De aanvrager kan er evenzeer voor opteren om een project in te dienen dat een bijdrage levert aan de door de Vlaamse overheid bepaalde prioriteiten, zoals vastgelegd in de projectoproep.
 • Het project overstijgt het lokaal, gemeentelijk belang en heeft minimaal een relevantie en uitstraling op bovenlokaal niveau.
 • Het project moet zich voornamelijk richten op volwassenen in hun vrije tijd. Met vrije tijd wordt de tijd aangegeven die volwassenen niet hoeven te besteden aan verplichte of noodzakelijke activiteiten zoals betaalde arbeid, school- of beroepsopleiding. De aanvrager moet inhoudelijk en zakelijk op een transparante manier aantonen dat ze de projectsubsidies die ze vanuit dit decreet aanvraagt en toegekend krijgt, hoofdzakelijk gebruikt voor activiteiten en acties binnen de vrije tijd van mensen. Uitzonderlijk en op een verantwoorde manier kan ze met de haar toegekende projectsubsidies ook activiteiten of acties organiseren buiten de vrije tijd van mensen.

De projectsubsidies worden als volgt beschikbaar gesteld:

 • Een voorschot van 80% wordt uitbetaald na ondertekening van het subsidiebesluit;
 • Het saldo van maximaal 20% wordt uitbetaald nadat de administratie heeft vastgesteld dat aan alle voorwaarden is voldaan.

Andere berichten die je mogelijk interessant vindt

Sanctionering

| Geen categorie, Termen | No Comments
Het decreet voorziet een mechanisme voor sanctionering. Dit wordt in werking gesteld als er bij het toezicht op de aanwending van de subsidies of bij het vooraf aangekondigd bezoek ter...

Gemeenschap

| Termen | No Comments
Een netwerk van mensen die in zelforganisatie en samenwerking iets delen met elkaar, zoals normen en waarden, een agenda of ambitie, een gemeen goed of een geografische ruimte.

De rollen

| Termen | No Comments
De functiebenadering uitgewerkt in dit decreet krijgt pas zijn volle betekenis in het licht van de drie sociaal-culturele rollen die sociaal-culturele volwassenenorganisaties opnemen in de processen in het maatschappelijk middenveld...

Projecten

| Termen | No Comments
In het decreet wordt ook de mogelijkheid ingebouwd om projectsubsidies te geven voor een periode van maximaal drie jaar. Dit gebeurt op basis van beleidsprioriteiten die de minister formuleert. Deze...