Evalutatieprocedure visitatie 2018

De visitatiecommissie zal je, net als in het huidige decreet, beoordelen aan de hand van de (huidige) beoordelingselementen en op basis van kwantitatieve gegevens met betrekking tot de werking die sinds de erkenning op basis van het decreet van 4 april 2003 kunnen worden afgeleid uit de voortgangsrapporten, de jaarlijkse begroting, de financiële verslagen en de algemene informatie en gegevens met betrekking tot de werking 2004, 2008, 2012, 2016. Ze gebruiken daarvoor echter een iets andere werkwijze, waarbij ze aan elk beoordelingselement de score voldoet-voldoet ten dele-onvoldoende zullen geven. Per werksoort werden deze beoordelingselementen gespecifieerd in evaluatiecriteria. De evaluatie van de beoordelingselementen gebeurt aan de hand van deze criteria. Naast de beoordelingselementen werden ook enkele zakelijke elementen van het decreet van 2003 geconcretiseerd in evaluatiecriteria.
Door de eventuele aanbevelingen geformuleerd bij de beoordelingselementen in overweging te nemen kan de visitatiecommissie tot volgende evaluaties komen:

  • Positieve evaluatie zonder aanbevelingen
  • Positieve evaluatie met aanbevelingen
  • Negatieve evaluatie met aanbevelingen

In tegenstellingen tot de visitaties in de volgende beleidsperiodes is er geen directe mathematische link tussen het aantal aanbevelingen en één van bovenstaande evaluaties. De visitatiecommissie komt tot een globale evaluatie, waarbij ze verbetersuggesties en/of aanbevelingen kan geven. Het verschil tussen beide kennen we al: verbetersuggesties zijn vrijblijvend en aanbevelingen zijn dwingend.