Category

Termen

Sanctionering

By | Geen categorie, Termen

Het decreet voorziet een mechanisme voor sanctionering. Dit wordt in werking gesteld als er bij het toezicht op de aanwending van de subsidies of bij het vooraf aangekondigd bezoek ter plaatse ernstige tekortkomingen inzake de subsidieverplichtingen worden vastgesteld.

 • In dat geval maakt de administratie een ontwerp van beslissing tot sanctionering op.
 • De administratie bezorgt daarop dat ontwerp aan je organisatie. Dat ontwerp vermeldt of je subsidie wordt stopgezet, verminderd of teruggevorderd. De sanctie die de Vlaamse Regering oplegt staat in een redelijke verhouding tot de vastgestelde tekortkomingen.
 • Als je de vastgestelde tekortkoming betwist of van mening bent dat de sanctie niet redelijk is kan je een gemotiveerd bezwaar aantekenen. Dat bezwaar moet binnen een termijn van 14 dagen aan de administratie bezorgd worden.
 • Het bezwaar is enkel ontvankelijk als het tijdig is ingediend en gemotiveerd is. De administratie laat je binnen 14 dagen weten of dat het geval is.
 • De minister krijgt dan maximum 49 dagen de tijd om de sanctie al dan niet te handhaven of aan te passen.
 • De administratie brengt je binnen de 14 dagen op de hoogte van die beslissing.

Gemeenschap

By | Termen

Een netwerk van mensen die in zelforganisatie en samenwerking iets delen met elkaar, zoals normen en waarden, een agenda of ambitie, een gemeen goed of een geografische ruimte.

De rollen

By | Termen

De functiebenadering uitgewerkt in dit decreet krijgt pas zijn volle betekenis in het licht van de drie sociaal-culturele rollen die sociaal-culturele volwassenenorganisaties opnemen in de processen in het maatschappelijk middenveld waarbinnen een democratische samenleving telkens opnieuw gestalte krijgt, met name een ‘verbindende rol’, een ‘kritische rol’ en een ‘laboratoriumrol’. Deze rollen verwijzen naar de manier waarop het sociaal-cultureel volwassenenwerk zich kan verhouden tot de samenleving en wat het kan bijdragen aan de vormgeving van de samenleving. De drie maatschappelijke rollen geven dus aan wat de opstelling én de bijdrage van sociaal-culturele volwassenenorganisaties kan zijn in de processen die de samenleving vormgeven en aan de relaties met andere maatschappelijke actoren.

Verbindende rol

De ‘verbindende rol’ verwijst naar processen waarbij actoren (mensen, groepen, gemeenschappen) op elkaar betrokken geraken met wederzijdse erkenning, vertrouwen en wederkerigheid tot gevolg. In relatienetwerken, groepen en gemeenschappen kunnen individuen zich actief verhouden op anderen en de omgeving en er verantwoordelijkheid en eigenaarschap in opnemen. Individuen ontwikkelen zo hun relationeel burgerschap. Daarin ligt de maatschappelijke betekenis van de verbindende rol.

Kritische rol

De ‘kritische rol’ verwijst naar processen van reflexieve waardering en stellingname ten aanzien van de heersende cultuur en samenleving.

Mensen worden zich bewust van kwesties, betrekken er zich op en maken ze mee tot publieke kwestie. Individuen ontwikkelen zo hun kritisch burgerschap. Daarin ligt de maatschappelijke betekenis van de kritische rol. Uiteraard moet dit gebeuren met respect voor het kader en de doelstelling van het decreet en in het bijzonder voor de principes en de regels van de democratie en het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens.

Laboratoriumrol

De ‘laboratoriumrol’ verwijst naar processen van maatschappelijke verandering als antwoord op samenlevingskwesties.

In maatschappelijk innoverende praktijken, zoeken en proberen mensen, groepen, organisaties en gemeenschappen al lerend antwoorden te vinden op maatschappelijke uitdagingen. Organisaties kunnen daartoe exploreren met nieuwe strategieën, methodes, thema’s functiemixen, … en mogen daar ook in mislukken. Individuen ontwikkelen zo hun ondernemend burgerschap. Daarin ligt de maatschappelijke betekenis van de laboratoriumrol

Projecten

By | Termen

In het decreet wordt ook de mogelijkheid ingebouwd om projectsubsidies te geven voor een periode van maximaal drie jaar. Dit gebeurt op basis van beleidsprioriteiten die de minister formuleert. Deze projectregeling kan al starten in 2018 en is bedoeld om de laboratoriumrol van sociaal-cultureel volwassenenwerk te stimuleren of om in te spelen op beleidsprioriteiten van de minister die wil inspelen op zeer actuele maatschappelijke uitdagingen (bijvoorbeeld de vluchtelingencrisis in 2015 – 2016). De Vlaamse Regering bepaalt voor 1 februari van het jaar dat voorafgaat aan de nieuwe beleidsperiode de maatschappelijke uitdagingen voor de volgende beleidsperiode na overleg met het steunpunt en de sectorfederatie. De Vlaamse Regering kan jaarlijks voor 1 februari het initiatief nemen om naar aanleiding van actuele maatschappelijke gebeurtenissen bijkomend of prioritaire maatschappelijke uitdagingen te formuleren. 

Zowel erkende en gesubsidieerde sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking in het Nederlandse taalgebied (al dan niet inclusief een werking in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad) en sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking binnen specifieke regio’s als niet-erkende en niet-gesubsidieerde sociaal-culturele volwassenenorganisaties of -initiatieven met een bovenlokaal karakter komen in aanmerking voor projectsubsidies. 

Procedure

Tijdslijn

 • Uiterlijk op 15 juli kunnen ze een aanvraag indienen bij de administratie voor een project dat van start gaat in het volgende jaar.
 • De administratie formuleert een gemotiveerd advies en bezorgt dat uiterlijk op 15 oktober aan de minister.
 • De minister beslist uiterlijk op 1 november over de toekenning van projectsubsidies.
 • Uiterlijk 3 maanden na afloop van het project bezorg je de administratie een inhoudelijk en financieel verslag. De administratie kan hiertoe een modeldocument opstellen.

Het projectdossier omvat:

 • Een beschrijving van het project inclusief een plan van aanpak en de duur van het project;
 • Een projectbegroting inclusief een toelichting;
 • Een beschrijving van de invulling van elk beoordelingscriterium (zie hieronder);
 • In voorkomend geval bijkomende informatie die de administratie via een model kan opvragen.

De gehanteerde beoordelingscriteria zijn als volgt:

 • De aanvrager draagt via het project bij tot het doel van het decreet; de aanvrager verantwoordt welke positie het project heeft in de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk.
 • De aanvrager maakt een keuze voor minstens twee sociaal-culturele functies, licht deze toe en werkt deze uit in relatie tot het project.
 • De aanvrager geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot het project.
  • De aanvrager kan er voor opteren om een project in te dienen dat een bijdrage levert aan de invulling van de laboratoriumrol. De aanvrager kan daarbij een maatschappelijk innoverende praktijk voorop stellen die ofwel een eerder experimenteel karakter heeft ten opzichte van de reguliere werking van de organisatie dan wel eerder een experimenteel karakter heeft als sociaal-culturele praktijk in Vlaanderen.
  • De aanvrager kan er evenzeer voor opteren om een project in te dienen dat een bijdrage levert aan de door de Vlaamse overheid bepaalde prioriteiten, zoals vastgelegd in de projectoproep.
 • Het project overstijgt het lokaal, gemeentelijk belang en heeft minimaal een relevantie en uitstraling op bovenlokaal niveau.
 • Het project moet zich voornamelijk richten op volwassenen in hun vrije tijd. Met vrije tijd wordt de tijd aangegeven die volwassenen niet hoeven te besteden aan verplichte of noodzakelijke activiteiten zoals betaalde arbeid, school- of beroepsopleiding. De aanvrager moet inhoudelijk en zakelijk op een transparante manier aantonen dat ze de projectsubsidies die ze vanuit dit decreet aanvraagt en toegekend krijgt, hoofdzakelijk gebruikt voor activiteiten en acties binnen de vrije tijd van mensen. Uitzonderlijk en op een verantwoorde manier kan ze met de haar toegekende projectsubsidies ook activiteiten of acties organiseren buiten de vrije tijd van mensen.

De projectsubsidies worden als volgt beschikbaar gesteld:

 • Een voorschot van 80% wordt uitbetaald na ondertekening van het subsidiebesluit;
 • Het saldo van maximaal 20% wordt uitbetaald nadat de administratie heeft vastgesteld dat aan alle voorwaarden is voldaan.

Andere berichten die je mogelijk interessant vindt

Sanctionering

| Geen categorie, Termen | No Comments
Het decreet voorziet een mechanisme voor sanctionering. Dit wordt in werking gesteld als er bij het toezicht op de aanwending van de subsidies of bij het vooraf aangekondigd bezoek ter...

Gemeenschap

| Termen | No Comments
Een netwerk van mensen die in zelforganisatie en samenwerking iets delen met elkaar, zoals normen en waarden, een agenda of ambitie, een gemeen goed of een geografische ruimte.

De rollen

| Termen | No Comments
De functiebenadering uitgewerkt in dit decreet krijgt pas zijn volle betekenis in het licht van de drie sociaal-culturele rollen die sociaal-culturele volwassenenorganisaties opnemen in de processen in het maatschappelijk middenveld...

Projecten

| Termen | No Comments
In het decreet wordt ook de mogelijkheid ingebouwd om projectsubsidies te geven voor een periode van maximaal drie jaar. Dit gebeurt op basis van beleidsprioriteiten die de minister formuleert. Deze...

Fusies

By | Termen

Organisaties kunnen tijdens de lopende beleidsperiodes fuseren met het behoud van hun subsidie-enveloppes op voorwaarde dat de middelen worden aangewend voor de uitvoering van de doelstellingen zoals die in de beleidsplannen zijn goedgekeurd,

De subsidiebedragen van organisaties die in de loop van 2016-2020 fuseren worden samengeteld. Bij het bepalen van het subsidiebedrag voor de periode 2021-2025 wordt uitgegaan van dit samengestelde bedrag. De stijging of daling is begrensd op 25% van dat samengestelde bedrag.

Andere berichten die je mogelijk interessant vindt

Sanctionering

| Geen categorie, Termen | No Comments
Het decreet voorziet een mechanisme voor sanctionering. Dit wordt in werking gesteld als er bij het toezicht op de aanwending van de subsidies of bij het vooraf aangekondigd bezoek ter...

Gemeenschap

| Termen | No Comments
Een netwerk van mensen die in zelforganisatie en samenwerking iets delen met elkaar, zoals normen en waarden, een agenda of ambitie, een gemeen goed of een geografische ruimte.

De rollen

| Termen | No Comments
De functiebenadering uitgewerkt in dit decreet krijgt pas zijn volle betekenis in het licht van de drie sociaal-culturele rollen die sociaal-culturele volwassenenorganisaties opnemen in de processen in het maatschappelijk middenveld...

Projecten

| Termen | No Comments
In het decreet wordt ook de mogelijkheid ingebouwd om projectsubsidies te geven voor een periode van maximaal drie jaar. Dit gebeurt op basis van beleidsprioriteiten die de minister formuleert. Deze...

De functies

By | Termen

Cultuurfunctie

Cultuur verwijst naar een sociaal gedeeld repertoire van tekens, betekenis en zin die zowel mensen als samenlevingen oriënteert en een bestaansgrond geeft.

Cultuur draait om betekenisgeving, en zegt daarmee iets over wat we waardevol vinden in het leven, en hoe we tegen de wereld aankijken. Betekenisgeving veronderstelt bovendien een praktijk. Cultuur is niet een verzameling objecten, maar krijgt vorm in het handelen van mensen. Cultuur wordt levend gehouden door mensen – door herhaling, aanpassing, actualisering, duiding en kritiek – en is daarom steeds in ontwikkeling. De cultuurfunctie beoogt sociaal-culturele interventies die er op gericht zijn om cultuur als sociaal gedeeld repertoire van tekens, betekenis en zin te creëren, te bewaren, te delen en er aan deel te nemen.

Leerfunctie

Een leeromgeving is opgevat als het totaal aan middelen, strategieën, personen en faciliteiten dat de lerende in staat stelt om te leren. De lerende leert door middel van interactie met die leeromgeving.

Gemeenschapsvormende functie

Een groep is het geheel van deelnemers aan en deelhebbers in een sociaal-culturele praktijk. Een gemeenschap is een netwerk van personen die in zelforganisatie en samenwerking samen iets delen. Zij kunnen persoonskenmerken (demografisch, sociaal-economisch, …) delen, of betekenissen (cultuur, overtuiging,…),  of goederen (ruimte, middelen,…).

Wanneer we groepen of gemeenschappen vormen spreken we ook over bonding. Dan versterken we de band tussen mensen die zich in elkaar herkennen: bijvoorbeeld mensen met gelijke leeftijd, ras, religie enzovoort. Wanneer we de interactie tussen groepen en/of gemeenschappen versterken spreken we over bridging.  Dan verbinden we mensen die van elkaar verschillen.

Maatschappelijke bewegingsfunctie

Samenlevingsvraagstukken zijn maatschappelijke kwesties die voorwerp worden van publiek debat en politieke discussie en besluitvorming. Politisering gaat over het politiek bewust worden of betrokken raken bij kwesties die als politiek (en dus niet langer als een louter persoonlijke kwestie) beschouwd worden.

Andere berichten die je mogelijk interessant vindt

Sanctionering

| Geen categorie, Termen | No Comments
Het decreet voorziet een mechanisme voor sanctionering. Dit wordt in werking gesteld als er bij het toezicht op de aanwending van de subsidies of bij het vooraf aangekondigd bezoek ter...

Gemeenschap

| Termen | No Comments
Een netwerk van mensen die in zelforganisatie en samenwerking iets delen met elkaar, zoals normen en waarden, een agenda of ambitie, een gemeen goed of een geografische ruimte.

De rollen

| Termen | No Comments
De functiebenadering uitgewerkt in dit decreet krijgt pas zijn volle betekenis in het licht van de drie sociaal-culturele rollen die sociaal-culturele volwassenenorganisaties opnemen in de processen in het maatschappelijk middenveld...

Projecten

| Termen | No Comments
In het decreet wordt ook de mogelijkheid ingebouwd om projectsubsidies te geven voor een periode van maximaal drie jaar. Dit gebeurt op basis van beleidsprioriteiten die de minister formuleert. Deze...

Adviescommissie

By | Termen

De adviescommissie bewaakt de eenvormigheid van de beslissingen. Ze let er dus op dat iedereen op min of meer dezelfde manier beoordeeld wordt. De administratie werkt samen het steunpunt en de sectorfederatie aan de samenstelling van de lijst met kandidaat-externe deskundigen. De minister kan daarop externe deskundigen toevoegen of schrappen. De adviescommissie telt minimaal 6 en maximaal 12 leden, met een maximum van 2/3de leden van hetzelfde geslacht. De deskundigen komen uit de onderzoekswereld of beschikken over specifieke expertise inzake het sociaal-culturele werkveld.

In artikel 7 van het uitvoeringsbesluit vind je een lijst van onverenigbaarheden met het lidmaatschap van de adviescommissie. In principe blijf je gedurende een volledige beleidsperiode lid van de adviescommissie.

 

Concrete opdrachten:

 • ​een visie en methodiek ontwikkelen om het gemeenschappelijk beoordelings- en visitatiekader te verfijnen en kwaliteitsvol uit te voeren
 • het proces van de inhoudelijke en zakelijke beoordeling door visitatie- en beoordelingscommissies evalueren

De adviescommissie legt een visitatie- en beoordelingsprotocol ter goedkeuring voor aan de minister, die hierover in overleg gaat met het steunpunt en de sectorfederatie. Dit protocol beschrijft de wijze waarop de visitatie- en beoordelingscommissies evalueren en beoordelen, de wijze waarop evaluatie- en beoordelingscriteria tijdens de evaluatie en de beoordeling aan bod komen en onderdeel vormen van het visitatieverslag en het advies.

Andere berichten die je mogelijk interessant vindt

Sanctionering

| Geen categorie, Termen | No Comments
Het decreet voorziet een mechanisme voor sanctionering. Dit wordt in werking gesteld als er bij het toezicht op de aanwending van de subsidies of bij het vooraf aangekondigd bezoek ter...

Gemeenschap

| Termen | No Comments
Een netwerk van mensen die in zelforganisatie en samenwerking iets delen met elkaar, zoals normen en waarden, een agenda of ambitie, een gemeen goed of een geografische ruimte.

De rollen

| Termen | No Comments
De functiebenadering uitgewerkt in dit decreet krijgt pas zijn volle betekenis in het licht van de drie sociaal-culturele rollen die sociaal-culturele volwassenenorganisaties opnemen in de processen in het maatschappelijk middenveld...

Het inhoudelijk deel van het beleidsplan

By | Geen categorie, Termen
Het inhoudelijk deel van het beleidsplan wordt getoetst aan de beoordelingselementen. Deze beoordelingselementen worden uitgewerkt in beoordelingscriteria. Hou dus zeker rekening met zowel de beoordelingselementen als de -criteria bij het opstellen van je beleidsplan.

Gerelateerde artikelen

Plan van aanpak

| 2018, 2019, 2023, 2024 | No Comments

Een plan van aanpak is van toepassing voor organisaties die in het kader van de visitatie een positieve evaluatie met aanbevelingen kregen en die als gevolg daarvan een plan van…

Functiemix

| 2019 | No Comments

De bestaande vier functies worden in het toekomstig decreet behouden, maar geactualiseerd: leerfunctie cultuurfunctie maatschappelijke bewegingsfunctie gemeenschapsvormende functie Organisaties mogen zelf kiezen op welke functies ze willen inzetten. Het decreet…

Het zakelijk deel van het beleidsplan

| 2019 | No Comments
Het zakelijk deel van het beleidsplan wordt getoetst aan de zakelijk beoordelingselementen. Deze beoordelingselementen worden uitgewerkt in beoordelingscriteria. Hou dus zeker rekening met zowel de beoordelingselementen als de -criteria bij het...