Category

Geen categorie

2019

By | Geen categorie

SUBSIDIEAANVRAAG

In 2019, het vierde jaar van de beleidsperiode, dien je een subsidieaanvraag in om erkend en gesubsidieerd te worden voor de volgende beleidsperiode. Deze aanvraag dien je ten laatste op 31/12/2019 elektronisch in. De subsidieaanvraag bestaat uit een beleidsplan en de nodige documenten waaruit blijkt dat aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden wordt voldaan.

Het beleidsplan bestaat uit:

 • Een inhoudelijk deelvoor de volgende beleidsperiode
 • Een zakelijk deelvoor de volgende beleidsperiode
 • De omvang van de huidige werking + resultaten van de huidige werking (financiële gegevens van het 2de en het 3de jaar en gegevens over personeel en werking van het 3de en 4de jaar van de lopende beleidsperiode)
 • Een zelfevaluatie van de werking van de voorbije jaren van de lopende beleidsperiode
 • Je stelt zelf het subsidiebedrag voor dat je op basis van je plan zou moeten ontvangen op jaarbasis voor de komende beleidsperiode
 • Desgevallend een plan van aanpak
 • Een managementsamenvatting: hier kan je de kern van je eigen verhaal nog eens kernachtig en overtuigend samenvatten. De managementsamenvatting bevat immers de belangrijkste inhoudelijke en zakelijke ambities en doelstellingen die de organisatie wil realiseren ten aanzien van de werking tijdens de vorige beleidsperiode en geeft de verschillen aan ten opzichte van de werking tijdens de voorbije beleidsperiode.

In je beleidsplan zal je onder meer een keuze moeten maken voor een bepaalde functiemix. Dit is nieuw ten aanzien van het huidig decreet.

De administratie maakte een nota op met richtlijnen voor de subsidieaanvraag. Meer info hierover vind je hier op de website van De Federatie.

SUBSIDIEAANVRAAG

Ten laatste op 31 december 2019 dien je een subsidieaanvraag in om erkend en gesubsidieerd te worden voor de beleidsperiode 2021 – 2025. Deze aanvraag dien je elektronisch in via KIOSK. Vraag op tijd een login aan bij de administratie. De subsidieaanvraag bestaat uit een beleidsplan en de nodige documenten waaruit blijkt dat aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden wordt voldaan.

Het beleidsplan bestaat uit:

 • Een inhoudelijk deelvoor de beleidsperiode 2021-2025
 • Een zakelijk deelvoor de beleidsperiode 2021-2025
 • De omvang van de huidige werking + resultaten van de huidige werking (financiële gegevens, gegevens over personeel en werking van 2018 en 2019)
 • Een zelfevaluatie van de werking van de voorbije jaren van de lopende beleidsperiode
 • Je stelt zelf het subsidiebedrag voor dat je op basis van je plan zou moeten ontvangen op jaarbasis voor de komende beleidsperiode
 • Een managementsamenvatting: hier kan je de kern van je eigen verhaal nog eens kernachtig en overtuigend samenvatten. De managementsamenvatting bevat immers de belangrijkste inhoudelijke en zakelijke ambities en doelstellingen die de organisatie wil realiseren ten aanzien van de werking tijdens de vorige beleidsperiode en geeft de verschillen aan ten opzichte van de werking tijdens de voorbije beleidsperiode.

In je beleidsplan zal je onder meer een keuze moeten maken voor een bepaalde functiemix. Dit is nieuw ten aanzien van het huidig decreet.

De administratie maakte een nota op met richtlijnen voor de subsidieaanvraag. Meer info hierover vind je hier op de website van De Federatie.

Reserve

By | Geen categorie

Bij het jaarlijks toezicht stelt de administratie reserves vast die ten laste van subsidies zijn aangelegd. Na afloop van de beleidsperiode oefent de administratie het toezicht uit op de reserves op basis van de bepalingen inzake reservevorming van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 betreffende de algemene regels inzake subsidiëring.

Sanctionering

By | Geen categorie, Termen

Het decreet voorziet een mechanisme voor sanctionering. Dit wordt in werking gesteld als er bij het toezicht op de aanwending van de subsidies of bij het vooraf aangekondigd bezoek ter plaatse ernstige tekortkomingen inzake de subsidieverplichtingen worden vastgesteld.

 • In dat geval maakt de administratie een ontwerp van beslissing tot sanctionering op.
 • De administratie bezorgt daarop dat ontwerp aan je organisatie. Dat ontwerp vermeldt of je subsidie wordt stopgezet, verminderd of teruggevorderd. De sanctie die de Vlaamse Regering oplegt staat in een redelijke verhouding tot de vastgestelde tekortkomingen.
 • Als je de vastgestelde tekortkoming betwist of van mening bent dat de sanctie niet redelijk is kan je een gemotiveerd bezwaar aantekenen. Dat bezwaar moet binnen een termijn van 14 dagen aan de administratie bezorgd worden.
 • Het bezwaar is enkel ontvankelijk als het tijdig is ingediend en gemotiveerd is. De administratie laat je binnen 14 dagen weten of dat het geval is.
 • De minister krijgt dan maximum 49 dagen de tijd om de sanctie al dan niet te handhaven of aan te passen.
 • De administratie brengt je binnen de 14 dagen op de hoogte van die beslissing.

Een beoordelingselement scoren

By | Geen categorie

Een beoordelingselement scoren

De beoordeling van elk afzonderlijk beoordelingselement wordt gevormd door het scoren van onderliggende beoordelingscriteria.

 • Een beoordelingselement krijgt het oordeel “voldoet” als op alle onderliggende criteria ”voldoende” is gescoord.
 • Een beoordelingselement krijgt het oordeel ‘voldoet ten dele’ als op minstens één van de onderliggende criteria voor dat beoordelingselement ‘voldoet ten dele’ is gescoord en geen enkel criterium een onvoldoende heeft gescoord.
 • Een beoordelingselement krijgt het oordeel ‘onvoldoende’ als op minstens één van onderliggende criteria voor dat beoordelingselement ‘onvoldoende’” is gescoord.

Evalutiecriteria: criteria bij de visitaties

By | 2023, Geen categorie

Beoordelingselementen bij visitatie en beoordeling zijn hetzelfde, maar er zijn verschillende criteria uitgewerkt voor beoordeling en visitatie. Bij visitatie focussen de criteria meer op de huidige werking, bij beoordeling meer op de plannen. Onderstaande criteria zijn niet in het decreet vastgelegd, maar verschijnen later in het uitvoeringsbesluit.

1. De bijdrage van de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie aan het doel van het decreet Werkingsgegevens en resultaten tonen de effectieve bijdrage van de organisatie aan de emancipatie van mensen en groepen, en aan de versterking van een democratische, duurzame, inclusieve en solidaire samenleving aan.
2. De relatie van de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie tot de actuele maatschappelijke context die de organisatie omschreven heeft Werkingsgegevens tonen aan rond welke maatschappelijke uitdagingen de organisatie effectief werkt in de praktijk, hoe die werking vorm krijgt en welke resultaten ze daarmee bereikt.
3. De bijdrage van de sociaal- culturele organisatie aan de realisatie van de drie sociaal-culturele rollen Werkingsgegevens tonen aan hoe de organisatie de drie sociaal-culturele rollen waarmaakt.
4. De strategische en operationele doelstellingen van de sociaal-culturele organisatie De organisatie toont aan hoe ze uitvoering geeft aan de strategische en operationele doelstellingen van haar beleidsplan.

De organisatie geeft aan hoe ze haar werking opvolgt, zelfkritisch evalueert en bijstuurt als dat nodig is.

5. De verduidelijking van de keuze voor minstens twee sociaal-culturele functies en de uitwerking daarvan in relatie tot de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie Werkingsgegevens tonen  op de volgende wijze aan op welke manier de gekozen functiemix en onderscheiden functies in de praktijk worden gebracht en tot welke resultaten dat leidt.

 • Voor de cultuurfunctie:
  1. de organisatie geeft aan welke praktijken worden opgezet die erop gericht zijn cultuur te creëren, te bewaren, door te geven en eraan deel te nemen;
  2. de organisatie brengt kwaliteitsvol en zinvol processen en resultaten in beeld die ertoe leiden cultuur te creëren, te bewaren, te delen en eraan deel te nemen.
 • Voor de leerfunctie:
  1. de organisatie geeft aan welke praktijken zijn gerealiseerd om leren vorm te geven;
  2. de organisatie brengt kwaliteitsvol en zinvol leerprocessen en leerresultaten in beeld.
 • Voor de gemeenschapsvormende functie:
  1. de organisatie geeft aan welke initiatieven ondernomen zijn om de vorming van groepen en gemeenschappen te ondersteunen en te faciliteren of welke initiatieven ondernomen zijn om interacties tussen groepen en gemeenschappen te stimuleren;
  2. De organisatie brengt kwaliteitsvol en zinvol gemeenschapsvormende processen en praktijken en de resultaten die daaruit voortvloeien, in beeld
 • Voor de maatschappelijke bewegingsfunctie:
  1. de organisatie geeft aan welke praktijken zijn opgezet waarin ruimte voor engagement en politisering wordt gecreëerd in relatie tot samenlevingsvraagstukken;
  2. de organisatie brengt kwaliteitsvol en zinvol veranderingsprocessen en gerealiseerde veranderingen in relatie tot maatschappelijk denken en handelen en tot de inrichting van de maatschappij in beeld.
6. De werking met een relevantie en uitstraling voor het Nederlandse taalgebied of de werking met een relevantie en uitstraling voor het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad De organisatie toont aan dat de binnen dit decreet gesubsidieerde werking zich afspeelt in het Nederlandse taalgebied of het Nederlandse taalgebied plus het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

De organisatie staaft haar relevantie en uitstraling in het Nederlandse taalgebied of het Nederlandse taalgebied plus het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad aan de hand van kerngegevens en cijfers over de aanwezigheid, de zichtbaarheid, het bereik of het effect van haar werking.

7. Een gesubsidieerde werking die zich grotendeels afspeelt binnen de vrije tijd Aan de hand van kerngegevens en cijfers over de financiën, het personeel en de werking staaft de organisatie:

 • dat de binnen dit decreet gesubsidieerde werking zich effectief hoofdzakelijk afspeelt binnen de vrije tijd;
 • welk gedeelte van de gesubsidieerde werking zich effectief uitzonderlijk buiten de vrije tijd afspeelt, welke omvang het aanneemt en de verantwoording ervan vanuit de missie en visie van de organisatie.
8. of de werking voor het brede publiek en de keuzes daarin op het vlak van gemeenschappen, doelgroepen of kansengroepen of de werking voor kansengroepen en de keuzes daarin op het vlak van gemeenschappen, doelgroepen of het brede publiek. De organisatie toont aan welke processen en praktijken ze heeft opgezet om haar publiek te bereiken en welke vorm deze in de praktijk krijgen

De organisatie toont aan welke resultaten ze bereikt met haar beleid en aanpak om binnen de gemaakte keuzes sociaal-culturele participatie van iedereen te realiseren en welke eventuele bijsturingen ze in dat beleid en die aanpak wil doorvoeren of de organisatie toont aan welke resultaten ze bereikt met haar beleid en aanpak om sociaal-culturele participatie van kansengroepen te realiseren en welke eventuele bijsturingen ze in dat beleid en die aanpak wil doorvoeren.

 

9. De plaats van vrijwilligers in de organisatie en de manier waarop ze betrokken en ondersteund worden De organisatie toont aan welke rollen en taken vrijwilligers effectief opnemen in de organisatie of werking.

De organisatie toont aan hoe ze betrokkenheid, inspraak en participatie van vrijwilligers in de organisatie vorm geeft en wat ze heeft gerealiseerd ter ondersteuning van de vrijwilligers.

De organisatie geeft aan hoe ze haar beleid ten aanzien van vrijwilligers evalueert en bijstuurt.

1. Een geïntegreerd zakelijk kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid De organisatie geeft aan welke verbeteracties ze heeft ondernomen in het kader van haar professioneel beleid en welke ze nog wil nemen tijdens de beleidsperiode

De organisatie geeft aan welke verbeteracties ze heeft ondernomen in het kader van haar integrale kwaliteitsbeleid en welke ze nog wil nemen tijdens de beleidsperiode

De organisatie is transparant over haar financiële situatie, de genomen maatregelen in het kader van haar financiële meerjarenbeleid en de effecten ervan.

De organisatie legt financiële afrekeningen van de voorbije twee begrotingsjaren voor en maakt een prognose van de evolutie van haar financiële situatie voor de komende begrotingsjaren tijdens de beleidsperiode.

2. De toepassing van principes van goed bestuur De organisatie toont aan hoe ze de principes van goed bestuur in de organisatie toepast, waar ze eventueel verder in wil groeien en welke initiatieven ze daarvoor heeft genomen of zal nemen.
3. De afstemming tussen het inhoudelijke en het zakelijke deel van het beleidsplan De organisatie verantwoordt hoe ze haar financiën, mensen en middelen heeft ingezet de voorbije twee jaar om de strategische en operationele doelen te realiseren;

De organisatie geeft op basis van een evaluatie aan hoe ze de inzet van financiën, mensen en middelen wil bijsturen tijdens de laatste jaren van de beleidsperiode.

Vrije tijd

By | Geen categorie

Sociaal-culturele volwassenenorganisaties ontplooien een werking die zich grotendeels richt op volwassenen in hun vrije tijd en hen aanspreekt in hun verschillende bestaansdimensies en levenssferen (werk, gezin, vrije tijd, wijk…). Mensen nemen er vrijwillig aan deel, los van enig schoolverband of van enige beroepsopleiding. Met vrije tijd wordt de tijd aangegeven die volwassenen niet hoeven te besteden aan verplichte of noodzakelijke activiteiten zoals betaalde arbeid,  school- of beroepsopleiding.

De organisatie moet in het beleidsplan inhoudelijk en zakelijk op een transparante manier aantonen dat ze de subsidies die ze vanuit dit decreet aanvraagt en toegekend krijgt, hoofdzakelijk gebruikt voor haar werking en voor haar activiteiten waaraan mensen deelnemen in hun vrije tijd.

Uiteraard staat het organisaties vrij om in het niet-gesubsidieerde deel van de werking activiteiten te ontplooien die buiten de vrije tijd plaatsvinden, bijvoorbeeld in de arbeidstijd of in het kader van een beroepsopleiding.

Een andere afbakening om sociaal-culturele volwassenenorganisaties te subsidiëren, is de finaliteit van hun werking. De werking moet een aantoonbare bijdrage leveren aan de doelstelling van het decreet. Dit wordt getoetst door visitatiecommissies en beoordelingscommissies tijdens de evaluatie –en beoordelingsmomenten.

Doel van het decreet

By | Geen categorie

Dit decreet heeft tot doel om in het domein van het sociaal-cultureel volwassenenwerk organisaties te subsidiëren die, vanuit een civiel perspectief en met respect voor de gemeenschappelijke sokkel van waarden, fundamentele rechten en vrijheden, een betekenisvolle bijdrage leveren aan de emancipatie en dialoog van mensen en groepen én aan de versterking van een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische samenleving door sociaal-culturele participatie en gedeeld burgerschap van volwassenen te bevorderen en gedeelde samenlevingsvraagstukken tot publieke zaak te maken. Hiervoor ontwikkelen en verspreiden zij praktijken die hierop een werkend antwoord kunnen bieden.

Bibliotheek

By | Geen categorie

Algemene documenten

Decreet

Memorie van toelichting

Besluit

Visitatie -en beoordelingsprotocol

Evaluatie 2021-2025

Beoordeling 2021 -2025

Functies en rollen

Verenigingen

Presentatie

Evaluatie

Bewegingen

Presentatie

Evaluatie

Vormingsinstellingen

Presentatie

Evaluatie

Ontvankelijkheidsvoorwaarden

By | Geen categorie
 • Je subsidieaanvraag is uiterlijk op 31 december van het voorlaatste jaar van de beleidsperiode ingediend.
 • Je beschikt over rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter.
 • Je bent gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
 • Je beschikt over minstens een voltijds equivalent personeelslid of omschrijft hoe je een voltijds equivalent personeelslid zal aanwerven binnen drie maanden na het begin van de beleidsperiode.
 • De subsidieaanvraag is in het Nederlands opgesteld
 • Je toont een sociaal-culturele werking aan van minstens twee jaar onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag.

Het inhoudelijk deel van het beleidsplan

By | Geen categorie, Termen
Het inhoudelijk deel van het beleidsplan wordt getoetst aan de beoordelingselementen. Deze beoordelingselementen worden uitgewerkt in beoordelingscriteria. Hou dus zeker rekening met zowel de beoordelingselementen als de -criteria bij het opstellen van je beleidsplan.

Gerelateerde artikelen

Plan van aanpak

| 2018, 2019, 2023, 2024 | No Comments

Een plan van aanpak is van toepassing voor organisaties die in het kader van de visitatie een positieve evaluatie met aanbevelingen kregen en die als gevolg daarvan een plan van…

Functiemix

| 2019 | No Comments

De bestaande vier functies worden in het toekomstig decreet behouden, maar geactualiseerd: leerfunctie cultuurfunctie maatschappelijke bewegingsfunctie gemeenschapsvormende functie Organisaties mogen zelf kiezen op welke functies ze willen inzetten. Het decreet…

Het zakelijk deel van het beleidsplan

| 2019 | No Comments
Het zakelijk deel van het beleidsplan wordt getoetst aan de zakelijk beoordelingselementen. Deze beoordelingselementen worden uitgewerkt in beoordelingscriteria. Hou dus zeker rekening met zowel de beoordelingselementen als de -criteria bij het...