All Posts By

Joris Smeets

2019

By | Geen categorie

SUBSIDIEAANVRAAG

In 2019, het vierde jaar van de beleidsperiode, dien je een subsidieaanvraag in om erkend en gesubsidieerd te worden voor de volgende beleidsperiode. Deze aanvraag dien je ten laatste op 31/12/2019 elektronisch in. De subsidieaanvraag bestaat uit een beleidsplan en de nodige documenten waaruit blijkt dat aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden wordt voldaan.

Het beleidsplan bestaat uit:

 • Een inhoudelijk deelvoor de volgende beleidsperiode
 • Een zakelijk deelvoor de volgende beleidsperiode
 • De omvang van de huidige werking + resultaten van de huidige werking (financiële gegevens van het 2de en het 3de jaar en gegevens over personeel en werking van het 3de en 4de jaar van de lopende beleidsperiode)
 • Een zelfevaluatie van de werking van de voorbije jaren van de lopende beleidsperiode
 • Je stelt zelf het subsidiebedrag voor dat je op basis van je plan zou moeten ontvangen op jaarbasis voor de komende beleidsperiode
 • Desgevallend een plan van aanpak
 • Een managementsamenvatting: hier kan je de kern van je eigen verhaal nog eens kernachtig en overtuigend samenvatten. De managementsamenvatting bevat immers de belangrijkste inhoudelijke en zakelijke ambities en doelstellingen die de organisatie wil realiseren ten aanzien van de werking tijdens de vorige beleidsperiode en geeft de verschillen aan ten opzichte van de werking tijdens de voorbije beleidsperiode.

In je beleidsplan zal je onder meer een keuze moeten maken voor een bepaalde functiemix. Dit is nieuw ten aanzien van het huidig decreet.

De administratie maakte een nota op met richtlijnen voor de subsidieaanvraag. Meer info hierover vind je hier op de website van De Federatie.

SUBSIDIEAANVRAAG

Ten laatste op 31 december 2019 dien je een subsidieaanvraag in om erkend en gesubsidieerd te worden voor de beleidsperiode 2021 – 2025. Deze aanvraag dien je elektronisch in via KIOSK. Vraag op tijd een login aan bij de administratie. De subsidieaanvraag bestaat uit een beleidsplan en de nodige documenten waaruit blijkt dat aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden wordt voldaan.

Het beleidsplan bestaat uit:

 • Een inhoudelijk deelvoor de beleidsperiode 2021-2025
 • Een zakelijk deelvoor de beleidsperiode 2021-2025
 • De omvang van de huidige werking + resultaten van de huidige werking (financiële gegevens, gegevens over personeel en werking van 2018 en 2019)
 • Een zelfevaluatie van de werking van de voorbije jaren van de lopende beleidsperiode
 • Je stelt zelf het subsidiebedrag voor dat je op basis van je plan zou moeten ontvangen op jaarbasis voor de komende beleidsperiode
 • Een managementsamenvatting: hier kan je de kern van je eigen verhaal nog eens kernachtig en overtuigend samenvatten. De managementsamenvatting bevat immers de belangrijkste inhoudelijke en zakelijke ambities en doelstellingen die de organisatie wil realiseren ten aanzien van de werking tijdens de vorige beleidsperiode en geeft de verschillen aan ten opzichte van de werking tijdens de voorbije beleidsperiode.

In je beleidsplan zal je onder meer een keuze moeten maken voor een bepaalde functiemix. Dit is nieuw ten aanzien van het huidig decreet.

De administratie maakte een nota op met richtlijnen voor de subsidieaanvraag. Meer info hierover vind je hier op de website van De Federatie.

2018

By | 2018 | No Comments

Voortgangsrapport 2018

Net als in 2017, dien je in 2018 het voortgangsrapport uiterlijk op 31 maart in.

Fijn om weten: dit voortgangsrapport is het laatste van deze beleidsperiode. In 2019 en 2020 stuur je geen voortgangsrapport meer naar de administratie.

Dit voortgangsrapport geeft een stand van zaken over de uitvoering van het beleidsplan in 2017 en biedt een vooruitblik op de geplande uitvoering van het beleidsplan van 2018 tot en met 2020. Het bestaat uit twee luiken:

 • een stand van zaken over de uitvoering van de doelstellingen van je beleidsplan ’16-’20 en een vooruitblik op de verdere realisatie ervan. Dit luik laadt je in op KIOSK en bevat maximaal 50 pagina’s.
 • Een zelfevaluatie op basis van de huidige beoordelingselementen  en aantal bepalingen uit het decreet van 2003 met betrekking tot de uitkering van de subsidies. Je geeft er aan wat je sterktes en mogelijkheden zijn. Een tip: neem de evaluatiecriteria zoveel mogelijk mee. Je vindt die terug in artikel 60, paragraaf 3  t.e.m. 8 van het nieuwe decreet.

De administratie stelde ook een presentatie met de nodige richtlijnen ter beschikking.

Visitatie

In 2018 komt de visitatiecommissie langs. Die bestaat uit vijf mensen De visitatiecommissie wordt samengesteld door de Vlaamse Regering en bestaat telkens uit 4 externe deskundigen en 1 deskundige van de administratie. Er wordt samengewerkt met het steunpunt (Socius) en de sectorfederatie (FOV) om de lijst van externe deskundigen samen te stellen. -> Lees verder: vier deskundigen en een medewerker van de administratie. Twee van de vier externe deskundigen brengen samen met de deskundige uit de administratie, een bezoek ter plaatse bij de organisatie. Voor de verdeling van de dossiers over de visitatiecommissies zal rekening worden gehouden met de grootte van de subsidie van de organisaties. Voorts wordt er een visitatieprotocol opgesteld waarin wordt beschreven hoe de visitatie- en beoordelingscommissie respectievelijk zullen evalueren en beoordelen, de wijze waarop evaluatie- en beoordelingscriteria tijdens de evaluatie en de beoordeling aan bod komen en onderdeel vormen van het visitatieverslag en het advies. 

Een uitgebreide omschrijving van de visitatie vind je in onderdeel 6.3.3. van het visitatieprotocol. We zetten enkele elementen op een rijtje

De huidige beoordelingselementen worden uitgesplitst in inhoudelijke evaluatiecriteria. Naast de beoordelingselementen werden ook enkele zakelijke elementen van het decreet van 2003 geconcretiseerd in zakelijke evaluatiecriteria

Verslag

De visitatiecommissie komt via peer review tot een globale evaluatie, waarbij ze verbetersuggesties en/of aanbevelingen kan geven. Het verschil tussen beide kennen we al: verbetersuggesties zijn vrijblijvend en aanbevelingen zijn dwingend. De peer review:

 • gebeurt op basis van een ontwerpverslag;
 • heeft tot doel om als groep tot een voorlopige evaluatie te komen over elk van de haar toegewezen dossiers;
 • vindt plaats in de vierde week na de start van de visitaties;
 • gebeurt door alle leden van de visitatiecommissie, dus niet enkel door de deskundigen die je bezocht hebben;
 • focust op de formulering van het eindresultaat van elk beoordelingselement, de bijhorende argumentatie en mogelijke inconsistenties in de behandeling van de verschillende organisaties.

Zo komt de commissie tot een voorlopig visitatieverslag waarin de bevindingen en de voorlopige evaluatie (positief zonder aanbevelingen, positief met aanbevelingen, negatief met aanbevelingen) aan je organisatie wordt meegedeeld.

Het voorlopig visitatieverslag omvat:

 • een evaluatie van de werking per beoordelingselement (van het decreet van 2003);
 • een evaluatie van de werking per evaluatiecriterium bij de bepalingen met betrekking tot de uitkering van de subsidies;
 • een eindresultaat voor elk beoordelingselement en voor de bepalingen over de uitkering van de subsidies (de zogezegde zakelijke evaluatiecriteria). Indien nodig worden hierover aanbevelingen geformuleerd;
 • kwantitatieve gegevens over de werking op basis van voortgangsrapporten, begrotingen, financiële verslagen en algemene informatie en gegevens met betrekking tot de werking in 2004, 2008, 2012 en 2016;
 • een concluderende samenvatting op basis van afweging en interactie tussen de 4 bovenstaande items;
 • een evaluatie zoals hieronder vermeld.

Het voorlopig verslag wordt uiterlijk 35 dagen nadat de visitatie heeft plaatsgevonden, verstuurd naar je organisatie. Daarna heb je maximaal 28 dagen de tijd om op het voorlopig visitatieverslag te reageren. De deskundigen van de visitatiecommissie bespreken samen je eventuele reacties op kritische wijze. Een medewerker van de administratie die niet tot de commissie behoort verwerkt de voorlopige tot definitieve verslagen. Dat  ontvang je max. 49 dagen na de bezorging van het voorlopig verslag.

Wanneer je een positieve evaluatie hebt gekregen, dien je uiterlijk op 31/12/2019 een subsidieaanvraag in.

Wanneer je een positieve evaluatie met aanbevelingen hebt gekregen, moet je een plan van aanpakEen plan van aanpak is van toepassing voor organisaties die in het kader van de visitatie een positieve evaluatie met aanbevelingen kregen en die als gevolg daarvan een plan van aanpak moeten uitwerken dat moet tegemoet komen aan de aanbevelingen uit de visitatie. De organisatie beschrijft welke processen en acties zij heeft ondernomen en nog zal ondernemen om aan de aanbevelingen tegemoet te komen en reflecteert zelfkritisch over de kwaliteit en de effectiviteit van de ondernomen en toekomstige processen en acties. Dit plan van aanpak wordt aan het nieuwe beleidsplan toegevoegd. schrijven waarin je aangeeft op welke manier je bent omgegaan met de aanbevelingen, welke processen en acties er uit voortgevloeid zijn en welke je nog zal ontwikkelen. Het plan van aanpak maakt deel uit van  je subsidieaanvraag voor de volgende beleidsperiode dat je indient uiterlijk op 31/12/2019.

Wanneer je een negatieve evaluatie hebt gekregen, start er een remediëringstrajectOrganisaties in een remediëringstraject krijgen vanaf het definitief visitatieverslag maximaal 12 maanden de tijd om hun werking bij te sturen (let op: vanaf de visitatie in 2023 is de maximale remediëringstermijn 24 maanden). Na afloop van het remediëringstraject stellen zij een remediëringsrapport op. Hierin tonen zij aan hoe zij als organisatie met de aanbevelingen zijn omgegaan, welke processen en acties er uit zijn voortgevloeid en welke resultaten er gerealiseerd zijn. Lees verder…. van maximaal 12 maanden. Deze termijn begint te lopen van zodra het definitief visitatieverslag. met een negatieve evaluatie met aanbevelingen aan jouw organisatie is bezorgd. Net zoals de organisaties met een positieve evaluatie dien je een subsidieaanvraag in uiterlijk op 31/12/2019.

Meer weten? Kijk eens op pg. 25 t.e.m. 28 van het  van het visitatieprotocol.

De administratie maakte ook een nota op over het remediëringsrapport en het plan van aanpak. Meer info hierover vind je hier op de website van De Federatie.

Navigeer

2019

By | 2019 | No Comments

SUBSIDIEAANVRAAG

In 2019, het vierde jaar van de beleidsperiode, dien je een subsidieaanvraag in om erkend en gesubsidieerd te worden voor de volgende beleidsperiode. Deze aanvraag dien je ten laatste op 31/12/2019 elektronisch in. De subsidieaanvraag bestaat uit een beleidsplan en de nodige documenten waaruit blijkt dat aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden wordt voldaan.

Het beleidsplan bestaat uit:

In je beleidsplan zal je onder meer een keuze moeten maken voor een bepaalde functiemix. Dit is nieuw ten aanzien van het huidig decreet.

De administratie maakte een nota op met richtlijnen voor de subsidieaanvraag. Meer info hierover vind je hier op de website van De Federatie.

SUBSIDIEAANVRAAG

In 2019, het vierde jaar van de beleidsperiode, dien je een subsidieaanvraag in om erkend en gesubsidieerd te worden voor de volgende beleidsperiode. Deze aanvraag dien je ten laatste op 31/12/2019 elektronisch in. De subsidieaanvraag bestaat uit een beleidsplan en de nodige documenten waaruit blijkt dat aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden wordt voldaan.

Het beleidsplan bestaat uit:

In je beleidsplan zal je onder meer een keuze moeten maken voor een bepaalde functiemix. Dit is nieuw ten aanzien van het huidig decreet.

De administratie maakte een nota op met richtlijnen voor de subsidieaanvraag. Meer info hierover vind je hier op de website van De Federatie.

Navigeer

2020

By | 2020 | No Comments

Beoordeling

Eind 2019 heb je je subsidieaanvraag ingediend. Vervolgens zal de administratie onderzoeken of je subsidieaanvraag voldoet aan een aantal ontvankelijkheidsvoorwaarden. Ze zal je uiterlijk op 15 januari laten weten of je subsidieaanvraag ontvankelijk is.

Indien de subsidieaanvraag ontvankelijk wordt verklaard, bezorgt de administratie deze aan een beoordelingscommissieDe beoordelingscommissie is een samenvoeging van 2 visitatiecommissies. De administratie, die nog wel vertegenwoordigd was in de visitatiecommissie, maakt echter geen deel uit van de beoordelingscommissie. Lees veder…;. De beoordelingscommissie beoordeelt de inhoudelijke en zakelijke kwaliteit van de subsidieaanvraag. Zij doet dit aan de hand van:

 • het visitatieverslag, alle elementen vervat in het beleidsplan, algemene informatie en gegevens met betrekking tot de werking en desgevallend voor organisaties met een negatieve evaluatie een tweede visitatieverslag
 • op basis van de beoordelingselementen

De beoordelingscommissieDe beoordelingscommissie is een samenvoeging van 2 visitatiecommissies. De administratie, die nog wel vertegenwoordigd was in de visitatiecommissie, maakt echter geen deel uit van de beoordelingscommissie. Lees veder… zal op basis van inhoudelijke en zakelijke beoordelingselementen een beoordeling formuleren. Mogelijke beoordelingen zijn:

 • Positief
 • Positief met aandachtspunten
 • Negatief

Per beoordelingselement zal je een score “voldoet”, “voldoet ten dele” of “voldoet niet” krijgen. Wanneer je op elk beoordelingselement “voldoet” of “voldoet ten dele” scoort, krijg je een “positieve beoordeling”.

Wanneer één tot vier beoordelingselementen niet voldoen krijg je een “positieve beoordeling met aandachtspunten”.

Van zodra er meer dan vier beoordelingselementen niet voldoen, krijgt de organisatie een “negatieve beoordeling”.

Let op: Er zijn ook vier elementaire beoordelingselementen. Indien je als organisatie hier ‘onvoldoende’ op scoort, scoor je automatisch negatief op je subsidieaanvraag. Deze elementaire beoordelingselementen zijn:

 • Werking in de vrije tijd
 • Keuze van de functiemix
 • Relevantie en uitstraling van de werking
 • Geïntegreerd zakelijk kwaliteitsbeleid

Het scoren van beoordelingselementen gebeurt aan de hand van beoordelingscriteria.

Beoordeling

Eind 2019 heb je je subsidieaanvraag ingediend. Vervolgens zal de administratie onderzoeken of je subsidieaanvraag voldoet aan een aantal ontvankelijkheidsvoorwaarden. Ze zal je uiterlijk op 15 januari laten weten of je subsidieaanvraag ontvankelijk is.

Indien de subsidieaanvraag ontvankelijk wordt verklaard, bezorgt de administratie deze aan een beoordelingscommissieDe beoordelingscommissie is een samenvoeging van 2 visitatiecommissies. De administratie, die nog wel vertegenwoordigd was in de visitatiecommissie, maakt echter geen deel uit van de beoordelingscommissie. Lees veder…;. De beoordelingscommissie beoordeelt de inhoudelijke en zakelijke kwaliteit van de subsidieaanvraag. Zij doet dit aan de hand van:

 • alle elementen vervat in het beleidsplan, algemene informatie en gegevens met betrekking tot de werking
 • op basis van een gesprek met de nieuwe sociaal-culturele volwassenenorganisatie
 • op basis van de beoordelingselementen

De beoordelingscommissie zal op basis van inhoudelijke en zakelijke beoordelingselementen een beoordeling formuleren. Mogelijke beoordelingen zijn:

 • Positief
 • Positief met aandachtspunten
 • Negatief

Per beoordelingselement zal je een score “voldoet”, “voldoet ten dele” of “voldoet niet” krijgen. Wanneer je op elk beoordelingselement “voldoet” of “voldoet ten dele” scoort, krijg je een “positieve beoordeling”.

Wanneer één tot vier beoordelingselementen niet voldoen krijg je een “positieve beoordeling met aandachtspunten”.

Van zodra er meer dan vier beoordelingselementen niet voldoen, krijgt de organisatie een “negatieve beoordeling”.

Let op: Er zijn ook vier elementaire beoordelingselementen. Indien je als organisatie hier ‘onvoldoende’ op scoort, scoor je automatisch negatief op je subsidieaanvraag. Deze elementaire beoordelingselementen zijn:

 • Werking in de vrije tijd
 • Keuze van de functiemix
 • Relevantie en uitstraling van de werking
 • Geïntegreerd zakelijk kwaliteitsbeleid

Het scoren van beoordelingselementen gebeurt aan de hand van beoordelingscriteria.

Subsidieadvies en beslissing

De beoordelingscommissies komen samen in de periode van 15 januari tot 1 april. Elke commissie behandelt een twintigtal aanvragen. De samenstelling van de commissies wordt bekendgemaakt op de site van het Departement. De beoordelingscommissie maakt nu de match tussen je visitatie-oordeel en de beoordeling van je beleidsplan. Dit leidt tot verschillende mogelijke combinaties op basis waarvan de beoordelingscommissie een subsidiebedrag adviseert (zie kader).

Bij volgende combinatie weet je bijvoorbeeld dat het subsidieadvies van de beoordelingscommissie een status quo of een begrensde stijging zal inhouden:

 • een positieve evaluatie zonder aanbevelingen bij de visitatie
 • een positieve beoordeling, al dan niet met aandachtspunten, van je subsidieaanvraag

Meer informatie over de mogelijke combinaties vind je hier.

 Adviesmogelijkheden beoordelingscommissie
 • begrensd stijgen (maximaal 25% stijgen ten opzichte van je huidige middelen) (Voor organisaties waarvan de effectief toegekende subsidie-enveloppe voor het laatste werkjaar van de voorafgaande beleidsperiode kleiner of gelijk is aan 260.000 euro, bedraagt de maximale stijging 65.000 euro. Zij hebben dus de kans met meer dan 25 % te kunnen groeien.)
 • status quo ten opzichte van je huidige middelen
 • begrensd dalen (maximaal 25% dalen ten opzichte van je huidige middelen)
 • stopzetting van de subsidies.

Een belangrijk uitgangspunt van dit decreet is het minimumsubsidiebedrag van €150.000 euro waarop elke erkende organisatie recht heeft. Zelfs wanneer een begrensde daling door de beoordelingscommissie geadviseerd wordt, kan een organisatie niet minder dan €150.000 euro krijgen (los van eventuele besparingen die natuurlijk altijd een invloed kunnen hebben op het budget).

Gemotiveerd preadvies

De administratie duidt bij elke subsidieaanvraag drie externe deskundigen van de beoordelingscommissie als hoofdlezer aan. In KIOSK vellen ze per beoordelingselement een oordeel over de sterktes en mogelijkheden en een voorlopig eindresultaat (voldoet, voldoet ten dele, onvoldoende). De overige leden en de secretaris nemen deze voorbereidingen door en bereiden de peer reviews voor. De voorbereiding van de hoofdlezers vormt de basis van de besprekingen. Per beoordelingselement komt de groep tot een gezamenlijk en gemotiveerd eindresultaat. “Elke organisatie wordt op zijn eigen merites beoordeeld“, zo lezen we in het protocol. Op basis van deze peer review maakt de secretaris een gemotiveerd preadvies. Dit preadvies bevat nog geen subsidiebedrag, wel een indicatie van de evolutie van de subsidie-enveloppe voor de nieuwe beleidsperiode. Bij de bepaling van deze indicatie wordt dus rekening gehouden met de evaluatie en de beoordeling (zie boven). Hieronder lees je welk bedrag de commissie als uitgangspunt neemt.

Het gemotiveerde preadvies bevat:

 • een beoordeling per beoordelingselement met een eindresultaat per onderliggend criterium;
 • het advies van de beoordelingscommissie (positief met of zonder aandachtspunten, negatief);
 • een indicatie van de evolutie van je enveloppe;
 • een motivering bij die indicatie.

Uitgangspunt subsidiebedrag

Het subsidiebedrag waarop de beoordelingscommissie zich baseert in 2020 is een samengesteld bedrag bestaande uit:

Ben je niet akkoord met het preadvies van de commissie? Lees hier welke stappen je kan ondernemen.

Beslissing

Na het opstellen van de preadviezen komen de voorzitters van alle beoordelingscommissies en de deskundigen van de administratie samen. Op basis van de indicaties en het beschikbare budget maken ze een voorstel voor een bedrag op dat wordt afgetoetst bij de betrokken beoordelingscommissies. Zo komen ze tot een definitief voorstel voor de enveloppe per organisatie.

Uiterlijk op 15 juli 2020 wordt het definitief advies van de beoordelingscommissie aan je organisatie en aan de minister bezorgd. 

Uiterlijk op 1 oktober 2020 beslist de Vlaamse Regering over je subsidie-enveloppe.

Als de toegekende subsidie-enveloppe afwijkt van je gevraagde subsidie-enveloppe beschik je over de mogelijkheid om voor 1 april in het jaar volgend op de beslissing van de Vlaamse Regering een geactualiseerd beleidsplan in te dienen, dat afgestemd is op de omvang van de toegekende subsidie-enveloppe. De administratie valideert het geactualiseerd beleidsplan en legt het vóór 15 mei 2021 aan de minister voor ter kennisgeving.

 
Als gesubsidieerde organisatie heb je enkele verplichtingen.

Subsidieadvies en beslissing

De beoordelingscommissies komen samen in de periode van 15 januari tot 1 april. Eenmaal de subsidieaanvraag is ingediend en ontvankelijk verklaard, zullen organisaties die nog niet erkend zijn binnen het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk uitgenodigd worden om in gesprek te gaan met een beoordelingscommissie. Elke commissie behandelt een twintigtal aanvragen. De samenstelling van de commissies wordt bekendgemaakt op de site van het Departement. De beoordelingscommissie maakt nu een gemotiveerd preadvies op. 

Een belangrijk uitgangspunt van dit decreet is het minimumsubsidiebedrag van €150.000 euro waarop elke erkende organisatie recht heeft. (los van eventuele besparingen die natuurlijk altijd een invloed kunnen hebben op het budget).

Gemotiveerd preadvies

De administratie duidt bij elke subsidieaanvraag drie externe deskundigen van de beoordelingscommissie als hoofdlezer aan. In KIOSK vellen ze per beoordelingselement een oordeel over de sterktes en mogelijkheden en een voorlopig eindresultaat (voldoet, voldoet ten dele, onvoldoende). De overige leden en de secretaris nemen deze voorbereidingen door en bereiden de peer reviews voor. De voorbereiding van de hoofdlezers vormt de basis van de besprekingen. Per beoordelingselement komt de groep tot een gezamenlijk en gemotiveerd eindresultaat. “Elke organisatie wordt op zijn eigen merites beoordeeld“, zo lezen we in het protocol. Op basis van deze peer review maakt de secretaris een gemotiveerd preadvies. Dit preadvies bevat nog geen subsidiebedrag

Het gemotiveerde preadvies bevat:

 • een beoordeling per beoordelingselement met een eindresultaat per onderliggend criterium;
 • het advies van de beoordelingscommissie (positief met of zonder aandachtspunten, negatief);
 • een advies voor al dan niet subsidiëring;
 • een motivering

Ben je niet akkoord met het preadvies van de commissie? Lees hier welke stappen je kan ondernemen.

Beslissing

Na het opstellen van de preadviezen komen de voorzitters van alle beoordelingscommissies en de deskundigen van de administratie samen. Op basis van de adviezen en het beschikbare budget maken ze een voorstel voor een bedrag op dat wordt afgetoetst bij de betrokken beoordelingscommissies. Zo komen ze tot een definitief voorstel voor de enveloppe per organisatie.

Uiterlijk op 15 juli 2020 wordt het definitief advies van de beoordelingscommissie aan je organisatie en aan de minister bezorgd. 

Uiterlijk op 1 oktober 2020 beslist de Vlaamse Regering over je subsidie-enveloppe.

Als de toegekende subsidie-enveloppe afwijkt van je gevraagde subsidie-enveloppe beschik je over de mogelijkheid om voor 1 april in het jaar volgend op de beslissing van de Vlaamse Regering een geactualiseerd beleidsplan in te dienen, dat afgestemd is op de omvang van de toegekende subsidie-enveloppe. De administratie valideert het geactualiseerd beleidsplan en legt het vóór 15 mei 2021 aan de minister voor ter kennisgeving.

 
Als gesubsidieerde organisatie heb je enkele verplichtingen.

Navigeer

2021

By | 2021 | No Comments

Je dient jaarlijks vóór 1 april volgende documenten in:

 • Een financieel verslag dat bestaat uit:
  • een afrekening, een begroting en een balans conform een door de administratie aangeleverd model;
  • het verslag van een erkende accountant of bedrijfsrevisor die niet betrokken is bij de dagelijkse werking van de organisatie, met commentaar bij de waarheidsgetrouwe weergave van de afrekeningen en de balans;
  • een overzicht van de individuele bezoldigingen, waarin de totale loonkosten per werknemer vermeld worden.
 • Een lijst met beleidsrelevante gegevens die wordt aangeleverd via een webapplicatie. (opmerking van De Federatie: momenteel is dit SISCA)

Als je nog een andere werking dan je sociaal-culturele werking ontwikkelt, moet je sociaal-culturele werking in je boekhouding apart identificeerbaar zijn. Je dient voor je sociaal-culturele werking een aparte afrekening in.

In 2021, jaar 1 van de beleidsperiode, heb je verder geen bijkomende verplichtingen.

Navigeer