All Posts By

admin

Een beoordelingselement scoren

By | Geen categorie

Een beoordelingselement scoren

De beoordeling van elk afzonderlijk beoordelingselement wordt gevormd door het scoren van onderliggende beoordelingscriteria.

 • Een beoordelingselement krijgt het oordeel “voldoet” als op alle onderliggende criteria ”voldoende” is gescoord.
 • Een beoordelingselement krijgt het oordeel ‘voldoet ten dele’ als op minstens één van de onderliggende criteria voor dat beoordelingselement ‘voldoet ten dele’ is gescoord en geen enkel criterium een onvoldoende heeft gescoord.
 • Een beoordelingselement krijgt het oordeel ‘onvoldoende’ als op minstens één van onderliggende criteria voor dat beoordelingselement ‘onvoldoende’” is gescoord.

Evalutiecriteria: criteria bij de visitaties

By | 2023, Geen categorie

Beoordelingselementen bij visitatie en beoordeling zijn hetzelfde, maar er zijn verschillende criteria uitgewerkt voor beoordeling en visitatie. Bij visitatie focussen de criteria meer op de huidige werking, bij beoordeling meer op de plannen. Onderstaande criteria zijn niet in het decreet vastgelegd, maar verschijnen later in het uitvoeringsbesluit.

1. De bijdrage van de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie aan het doel van het decreet Werkingsgegevens en resultaten tonen de effectieve bijdrage van de organisatie aan de emancipatie van mensen en groepen, en aan de versterking van een democratische, duurzame, inclusieve en solidaire samenleving aan.
2. De relatie van de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie tot de actuele maatschappelijke context die de organisatie omschreven heeft Werkingsgegevens tonen aan rond welke maatschappelijke uitdagingen de organisatie effectief werkt in de praktijk, hoe die werking vorm krijgt en welke resultaten ze daarmee bereikt.
3. De bijdrage van de sociaal- culturele organisatie aan de realisatie van de drie sociaal-culturele rollen Werkingsgegevens tonen aan hoe de organisatie de drie sociaal-culturele rollen waarmaakt.
4. De strategische en operationele doelstellingen van de sociaal-culturele organisatie De organisatie toont aan hoe ze uitvoering geeft aan de strategische en operationele doelstellingen van haar beleidsplan.

De organisatie geeft aan hoe ze haar werking opvolgt, zelfkritisch evalueert en bijstuurt als dat nodig is.

5. De verduidelijking van de keuze voor minstens twee sociaal-culturele functies en de uitwerking daarvan in relatie tot de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie Werkingsgegevens tonen  op de volgende wijze aan op welke manier de gekozen functiemix en onderscheiden functies in de praktijk worden gebracht en tot welke resultaten dat leidt.

 • Voor de cultuurfunctie:
  1. de organisatie geeft aan welke praktijken worden opgezet die erop gericht zijn cultuur te creëren, te bewaren, door te geven en eraan deel te nemen;
  2. de organisatie brengt kwaliteitsvol en zinvol processen en resultaten in beeld die ertoe leiden cultuur te creëren, te bewaren, te delen en eraan deel te nemen.
 • Voor de leerfunctie:
  1. de organisatie geeft aan welke praktijken zijn gerealiseerd om leren vorm te geven;
  2. de organisatie brengt kwaliteitsvol en zinvol leerprocessen en leerresultaten in beeld.
 • Voor de gemeenschapsvormende functie:
  1. de organisatie geeft aan welke initiatieven ondernomen zijn om de vorming van groepen en gemeenschappen te ondersteunen en te faciliteren of welke initiatieven ondernomen zijn om interacties tussen groepen en gemeenschappen te stimuleren;
  2. De organisatie brengt kwaliteitsvol en zinvol gemeenschapsvormende processen en praktijken en de resultaten die daaruit voortvloeien, in beeld
 • Voor de maatschappelijke bewegingsfunctie:
  1. de organisatie geeft aan welke praktijken zijn opgezet waarin ruimte voor engagement en politisering wordt gecreëerd in relatie tot samenlevingsvraagstukken;
  2. de organisatie brengt kwaliteitsvol en zinvol veranderingsprocessen en gerealiseerde veranderingen in relatie tot maatschappelijk denken en handelen en tot de inrichting van de maatschappij in beeld.
6. De werking met een relevantie en uitstraling voor het Nederlandse taalgebied of de werking met een relevantie en uitstraling voor het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad De organisatie toont aan dat de binnen dit decreet gesubsidieerde werking zich afspeelt in het Nederlandse taalgebied of het Nederlandse taalgebied plus het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

De organisatie staaft haar relevantie en uitstraling in het Nederlandse taalgebied of het Nederlandse taalgebied plus het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad aan de hand van kerngegevens en cijfers over de aanwezigheid, de zichtbaarheid, het bereik of het effect van haar werking.

7. Een gesubsidieerde werking die zich grotendeels afspeelt binnen de vrije tijd Aan de hand van kerngegevens en cijfers over de financiën, het personeel en de werking staaft de organisatie:

 • dat de binnen dit decreet gesubsidieerde werking zich effectief hoofdzakelijk afspeelt binnen de vrije tijd;
 • welk gedeelte van de gesubsidieerde werking zich effectief uitzonderlijk buiten de vrije tijd afspeelt, welke omvang het aanneemt en de verantwoording ervan vanuit de missie en visie van de organisatie.
8. of de werking voor het brede publiek en de keuzes daarin op het vlak van gemeenschappen, doelgroepen of kansengroepen of de werking voor kansengroepen en de keuzes daarin op het vlak van gemeenschappen, doelgroepen of het brede publiek. De organisatie toont aan welke processen en praktijken ze heeft opgezet om haar publiek te bereiken en welke vorm deze in de praktijk krijgen

De organisatie toont aan welke resultaten ze bereikt met haar beleid en aanpak om binnen de gemaakte keuzes sociaal-culturele participatie van iedereen te realiseren en welke eventuele bijsturingen ze in dat beleid en die aanpak wil doorvoeren of de organisatie toont aan welke resultaten ze bereikt met haar beleid en aanpak om sociaal-culturele participatie van kansengroepen te realiseren en welke eventuele bijsturingen ze in dat beleid en die aanpak wil doorvoeren.

 

9. De plaats van vrijwilligers in de organisatie en de manier waarop ze betrokken en ondersteund worden De organisatie toont aan welke rollen en taken vrijwilligers effectief opnemen in de organisatie of werking.

De organisatie toont aan hoe ze betrokkenheid, inspraak en participatie van vrijwilligers in de organisatie vorm geeft en wat ze heeft gerealiseerd ter ondersteuning van de vrijwilligers.

De organisatie geeft aan hoe ze haar beleid ten aanzien van vrijwilligers evalueert en bijstuurt.

1. Een geïntegreerd zakelijk kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid De organisatie geeft aan welke verbeteracties ze heeft ondernomen in het kader van haar professioneel beleid en welke ze nog wil nemen tijdens de beleidsperiode

De organisatie geeft aan welke verbeteracties ze heeft ondernomen in het kader van haar integrale kwaliteitsbeleid en welke ze nog wil nemen tijdens de beleidsperiode

De organisatie is transparant over haar financiële situatie, de genomen maatregelen in het kader van haar financiële meerjarenbeleid en de effecten ervan.

De organisatie legt financiële afrekeningen van de voorbije twee begrotingsjaren voor en maakt een prognose van de evolutie van haar financiële situatie voor de komende begrotingsjaren tijdens de beleidsperiode.

2. De toepassing van principes van goed bestuur De organisatie toont aan hoe ze de principes van goed bestuur in de organisatie toepast, waar ze eventueel verder in wil groeien en welke initiatieven ze daarvoor heeft genomen of zal nemen.
3. De afstemming tussen het inhoudelijke en het zakelijke deel van het beleidsplan De organisatie verantwoordt hoe ze haar financiën, mensen en middelen heeft ingezet de voorbije twee jaar om de strategische en operationele doelen te realiseren;

De organisatie geeft op basis van een evaluatie aan hoe ze de inzet van financiën, mensen en middelen wil bijsturen tijdens de laatste jaren van de beleidsperiode.

Gemeenschap

By | Termen

Een netwerk van mensen die in zelforganisatie en samenwerking iets delen met elkaar, zoals normen en waarden, een agenda of ambitie, een gemeen goed of een geografische ruimte.

Vrije tijd

By | Geen categorie

Sociaal-culturele volwassenenorganisaties ontplooien een werking die zich grotendeels richt op volwassenen in hun vrije tijd en hen aanspreekt in hun verschillende bestaansdimensies en levenssferen (werk, gezin, vrije tijd, wijk…). Mensen nemen er vrijwillig aan deel, los van enig schoolverband of van enige beroepsopleiding. Met vrije tijd wordt de tijd aangegeven die volwassenen niet hoeven te besteden aan verplichte of noodzakelijke activiteiten zoals betaalde arbeid,  school- of beroepsopleiding.

De organisatie moet in het beleidsplan inhoudelijk en zakelijk op een transparante manier aantonen dat ze de subsidies die ze vanuit dit decreet aanvraagt en toegekend krijgt, hoofdzakelijk gebruikt voor haar werking en voor haar activiteiten waaraan mensen deelnemen in hun vrije tijd.

Uiteraard staat het organisaties vrij om in het niet-gesubsidieerde deel van de werking activiteiten te ontplooien die buiten de vrije tijd plaatsvinden, bijvoorbeeld in de arbeidstijd of in het kader van een beroepsopleiding.

Een andere afbakening om sociaal-culturele volwassenenorganisaties te subsidiëren, is de finaliteit van hun werking. De werking moet een aantoonbare bijdrage leveren aan de doelstelling van het decreet. Dit wordt getoetst door visitatiecommissies en beoordelingscommissies tijdens de evaluatie –en beoordelingsmomenten.

Doel van het decreet

By | Geen categorie

Dit decreet heeft tot doel om in het domein van het sociaal-cultureel volwassenenwerk organisaties te subsidiëren die, vanuit een civiel perspectief en met respect voor de gemeenschappelijke sokkel van waarden, fundamentele rechten en vrijheden, een betekenisvolle bijdrage leveren aan de emancipatie en dialoog van mensen en groepen én aan de versterking van een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische samenleving door sociaal-culturele participatie en gedeeld burgerschap van volwassenen te bevorderen en gedeelde samenlevingsvraagstukken tot publieke zaak te maken. Hiervoor ontwikkelen en verspreiden zij praktijken die hierop een werkend antwoord kunnen bieden.

De rollen

By | Termen

De functiebenadering uitgewerkt in dit decreet krijgt pas zijn volle betekenis in het licht van de drie sociaal-culturele rollen die sociaal-culturele volwassenenorganisaties opnemen in de processen in het maatschappelijk middenveld waarbinnen een democratische samenleving telkens opnieuw gestalte krijgt, met name een ‘verbindende rol’, een ‘kritische rol’ en een ‘laboratoriumrol’. Deze rollen verwijzen naar de manier waarop het sociaal-cultureel volwassenenwerk zich kan verhouden tot de samenleving en wat het kan bijdragen aan de vormgeving van de samenleving. De drie maatschappelijke rollen geven dus aan wat de opstelling én de bijdrage van sociaal-culturele volwassenenorganisaties kan zijn in de processen die de samenleving vormgeven en aan de relaties met andere maatschappelijke actoren.

Verbindende rol

De ‘verbindende rol’ verwijst naar processen waarbij actoren (mensen, groepen, gemeenschappen) op elkaar betrokken geraken met wederzijdse erkenning, vertrouwen en wederkerigheid tot gevolg. In relatienetwerken, groepen en gemeenschappen kunnen individuen zich actief verhouden op anderen en de omgeving en er verantwoordelijkheid en eigenaarschap in opnemen. Individuen ontwikkelen zo hun relationeel burgerschap. Daarin ligt de maatschappelijke betekenis van de verbindende rol.

Kritische rol

De ‘kritische rol’ verwijst naar processen van reflexieve waardering en stellingname ten aanzien van de heersende cultuur en samenleving.

Mensen worden zich bewust van kwesties, betrekken er zich op en maken ze mee tot publieke kwestie. Individuen ontwikkelen zo hun kritisch burgerschap. Daarin ligt de maatschappelijke betekenis van de kritische rol. Uiteraard moet dit gebeuren met respect voor het kader en de doelstelling van het decreet en in het bijzonder voor de principes en de regels van de democratie en het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens.

Laboratoriumrol

De ‘laboratoriumrol’ verwijst naar processen van maatschappelijke verandering als antwoord op samenlevingskwesties.

In maatschappelijk innoverende praktijken, zoeken en proberen mensen, groepen, organisaties en gemeenschappen al lerend antwoorden te vinden op maatschappelijke uitdagingen. Organisaties kunnen daartoe exploreren met nieuwe strategieën, methodes, thema’s functiemixen, … en mogen daar ook in mislukken. Individuen ontwikkelen zo hun ondernemend burgerschap. Daarin ligt de maatschappelijke betekenis van de laboratoriumrol

Projecten

By | Termen

In het decreet wordt ook de mogelijkheid ingebouwd om projectsubsidies te geven voor een periode van maximaal drie jaar. Dit gebeurt op basis van beleidsprioriteiten die de minister formuleert. Deze projectregeling kan al starten in 2018 en is bedoeld om de laboratoriumrol van sociaal-cultureel volwassenenwerk te stimuleren of om in te spelen op beleidsprioriteiten van de minister die wil inspelen op zeer actuele maatschappelijke uitdagingen (bijvoorbeeld de vluchtelingencrisis in 2015 – 2016). De Vlaamse Regering bepaalt voor 1 februari van het jaar dat voorafgaat aan de nieuwe beleidsperiode de maatschappelijke uitdagingen voor de volgende beleidsperiode na overleg met het steunpunt en de sectorfederatie. De Vlaamse Regering kan jaarlijks voor 1 februari het initiatief nemen om naar aanleiding van actuele maatschappelijke gebeurtenissen bijkomend of prioritaire maatschappelijke uitdagingen te formuleren. 

Zowel erkende en gesubsidieerde sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking in het Nederlandse taalgebied (al dan niet inclusief een werking in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad) en sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking binnen specifieke regio’s als niet-erkende en niet-gesubsidieerde sociaal-culturele volwassenenorganisaties of -initiatieven met een bovenlokaal karakter komen in aanmerking voor projectsubsidies. 

Procedure

Tijdslijn

 • Uiterlijk op 15 juli kunnen ze een aanvraag indienen bij de administratie voor een project dat van start gaat in het volgende jaar.
 • De administratie formuleert een gemotiveerd advies en bezorgt dat uiterlijk op 15 oktober aan de minister.
 • De minister beslist uiterlijk op 1 november over de toekenning van projectsubsidies.
 • Uiterlijk 3 maanden na afloop van het project bezorg je de administratie een inhoudelijk en financieel verslag. De administratie kan hiertoe een modeldocument opstellen.

Het projectdossier omvat:

 • Een beschrijving van het project inclusief een plan van aanpak en de duur van het project;
 • Een projectbegroting inclusief een toelichting;
 • Een beschrijving van de invulling van elk beoordelingscriterium (zie hieronder);
 • In voorkomend geval bijkomende informatie die de administratie via een model kan opvragen.

De gehanteerde beoordelingscriteria zijn als volgt:

 • De aanvrager draagt via het project bij tot het doel van het decreet; de aanvrager verantwoordt welke positie het project heeft in de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk.
 • De aanvrager maakt een keuze voor minstens twee sociaal-culturele functies, licht deze toe en werkt deze uit in relatie tot het project.
 • De aanvrager geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot het project.
  • De aanvrager kan er voor opteren om een project in te dienen dat een bijdrage levert aan de invulling van de laboratoriumrol. De aanvrager kan daarbij een maatschappelijk innoverende praktijk voorop stellen die ofwel een eerder experimenteel karakter heeft ten opzichte van de reguliere werking van de organisatie dan wel eerder een experimenteel karakter heeft als sociaal-culturele praktijk in Vlaanderen.
  • De aanvrager kan er evenzeer voor opteren om een project in te dienen dat een bijdrage levert aan de door de Vlaamse overheid bepaalde prioriteiten, zoals vastgelegd in de projectoproep.
 • Het project overstijgt het lokaal, gemeentelijk belang en heeft minimaal een relevantie en uitstraling op bovenlokaal niveau.
 • Het project moet zich voornamelijk richten op volwassenen in hun vrije tijd. Met vrije tijd wordt de tijd aangegeven die volwassenen niet hoeven te besteden aan verplichte of noodzakelijke activiteiten zoals betaalde arbeid, school- of beroepsopleiding. De aanvrager moet inhoudelijk en zakelijk op een transparante manier aantonen dat ze de projectsubsidies die ze vanuit dit decreet aanvraagt en toegekend krijgt, hoofdzakelijk gebruikt voor activiteiten en acties binnen de vrije tijd van mensen. Uitzonderlijk en op een verantwoorde manier kan ze met de haar toegekende projectsubsidies ook activiteiten of acties organiseren buiten de vrije tijd van mensen.

De projectsubsidies worden als volgt beschikbaar gesteld:

 • Een voorschot van 80% wordt uitbetaald na ondertekening van het subsidiebesluit;
 • Het saldo van maximaal 20% wordt uitbetaald nadat de administratie heeft vastgesteld dat aan alle voorwaarden is voldaan.

Andere berichten die je mogelijk interessant vindt

Sanctionering

| Geen categorie, Termen | No Comments
Het decreet voorziet een mechanisme voor sanctionering. Dit wordt in werking gesteld als er bij het toezicht op de aanwending van de subsidies of bij het vooraf aangekondigd bezoek ter...

Gemeenschap

| Termen | No Comments
Een netwerk van mensen die in zelforganisatie en samenwerking iets delen met elkaar, zoals normen en waarden, een agenda of ambitie, een gemeen goed of een geografische ruimte.

De rollen

| Termen | No Comments
De functiebenadering uitgewerkt in dit decreet krijgt pas zijn volle betekenis in het licht van de drie sociaal-culturele rollen die sociaal-culturele volwassenenorganisaties opnemen in de processen in het maatschappelijk middenveld...

Projecten

| Termen | No Comments
In het decreet wordt ook de mogelijkheid ingebouwd om projectsubsidies te geven voor een periode van maximaal drie jaar. Dit gebeurt op basis van beleidsprioriteiten die de minister formuleert. Deze...

Fusies

By | Termen

Organisaties kunnen tijdens de lopende beleidsperiodes fuseren met het behoud van hun subsidie-enveloppes op voorwaarde dat de middelen worden aangewend voor de uitvoering van de doelstellingen zoals die in de beleidsplannen zijn goedgekeurd,

De subsidiebedragen van organisaties die in de loop van 2016-2020 fuseren worden samengeteld. Bij het bepalen van het subsidiebedrag voor de periode 2021-2025 wordt uitgegaan van dit samengestelde bedrag. De stijging of daling is begrensd op 25% van dat samengestelde bedrag.

Andere berichten die je mogelijk interessant vindt

Sanctionering

| Geen categorie, Termen | No Comments
Het decreet voorziet een mechanisme voor sanctionering. Dit wordt in werking gesteld als er bij het toezicht op de aanwending van de subsidies of bij het vooraf aangekondigd bezoek ter...

Gemeenschap

| Termen | No Comments
Een netwerk van mensen die in zelforganisatie en samenwerking iets delen met elkaar, zoals normen en waarden, een agenda of ambitie, een gemeen goed of een geografische ruimte.

De rollen

| Termen | No Comments
De functiebenadering uitgewerkt in dit decreet krijgt pas zijn volle betekenis in het licht van de drie sociaal-culturele rollen die sociaal-culturele volwassenenorganisaties opnemen in de processen in het maatschappelijk middenveld...

Projecten

| Termen | No Comments
In het decreet wordt ook de mogelijkheid ingebouwd om projectsubsidies te geven voor een periode van maximaal drie jaar. Dit gebeurt op basis van beleidsprioriteiten die de minister formuleert. Deze...

Bibliotheek

By | Geen categorie

Algemene documenten

Decreet

Memorie van toelichting

Besluit

Visitatie -en beoordelingsprotocol

Evaluatie 2021-2025

Beoordeling 2021 -2025

Functies en rollen

Verenigingen

Presentatie

Evaluatie

Bewegingen

Presentatie

Evaluatie

Vormingsinstellingen

Presentatie

Evaluatie

De functies

By | Termen

Cultuurfunctie

Cultuur verwijst naar een sociaal gedeeld repertoire van tekens, betekenis en zin die zowel mensen als samenlevingen oriënteert en een bestaansgrond geeft.

Cultuur draait om betekenisgeving, en zegt daarmee iets over wat we waardevol vinden in het leven, en hoe we tegen de wereld aankijken. Betekenisgeving veronderstelt bovendien een praktijk. Cultuur is niet een verzameling objecten, maar krijgt vorm in het handelen van mensen. Cultuur wordt levend gehouden door mensen – door herhaling, aanpassing, actualisering, duiding en kritiek – en is daarom steeds in ontwikkeling. De cultuurfunctie beoogt sociaal-culturele interventies die er op gericht zijn om cultuur als sociaal gedeeld repertoire van tekens, betekenis en zin te creëren, te bewaren, te delen en er aan deel te nemen.

Leerfunctie

Een leeromgeving is opgevat als het totaal aan middelen, strategieën, personen en faciliteiten dat de lerende in staat stelt om te leren. De lerende leert door middel van interactie met die leeromgeving.

Gemeenschapsvormende functie

Een groep is het geheel van deelnemers aan en deelhebbers in een sociaal-culturele praktijk. Een gemeenschap is een netwerk van personen die in zelforganisatie en samenwerking samen iets delen. Zij kunnen persoonskenmerken (demografisch, sociaal-economisch, …) delen, of betekenissen (cultuur, overtuiging,…),  of goederen (ruimte, middelen,…).

Wanneer we groepen of gemeenschappen vormen spreken we ook over bonding. Dan versterken we de band tussen mensen die zich in elkaar herkennen: bijvoorbeeld mensen met gelijke leeftijd, ras, religie enzovoort. Wanneer we de interactie tussen groepen en/of gemeenschappen versterken spreken we over bridging.  Dan verbinden we mensen die van elkaar verschillen.

Maatschappelijke bewegingsfunctie

Samenlevingsvraagstukken zijn maatschappelijke kwesties die voorwerp worden van publiek debat en politieke discussie en besluitvorming. Politisering gaat over het politiek bewust worden of betrokken raken bij kwesties die als politiek (en dus niet langer als een louter persoonlijke kwestie) beschouwd worden.

Andere berichten die je mogelijk interessant vindt

Sanctionering

| Geen categorie, Termen | No Comments
Het decreet voorziet een mechanisme voor sanctionering. Dit wordt in werking gesteld als er bij het toezicht op de aanwending van de subsidies of bij het vooraf aangekondigd bezoek ter...

Gemeenschap

| Termen | No Comments
Een netwerk van mensen die in zelforganisatie en samenwerking iets delen met elkaar, zoals normen en waarden, een agenda of ambitie, een gemeen goed of een geografische ruimte.

De rollen

| Termen | No Comments
De functiebenadering uitgewerkt in dit decreet krijgt pas zijn volle betekenis in het licht van de drie sociaal-culturele rollen die sociaal-culturele volwassenenorganisaties opnemen in de processen in het maatschappelijk middenveld...

Projecten

| Termen | No Comments
In het decreet wordt ook de mogelijkheid ingebouwd om projectsubsidies te geven voor een periode van maximaal drie jaar. Dit gebeurt op basis van beleidsprioriteiten die de minister formuleert. Deze...