2025

Beoordeling

Eind 2024 heb je je subsidieaanvraag ingediend. Vervolgens zal de administratie onderzoeken of je subsidieaanvraag voldoet aan een aantal ontvankelijkheidsvoorwaarden.

Indien de subsidieaanvraag ontvankelijk wordt verklaard, bezorgt de administratie deze aan een beoordelingscommissieDe beoordelingscommissie is een samenvoeging van 2 visitatiecommissies. De administratie, die nog wel vertegenwoordigd was in de visitatiecommissie, maakt echter geen deel uit van de beoordelingscommissie. Lees veder…;. De beoordelingscommissie beoordeelt de inhoudelijke en zakelijke kwaliteit van de subsidieaanvraag en maakt een advies op met een voorstel over de subsidie-enveloppe voor de volgende beleidsperiode. Zij doet dit aan de hand van:

 • het visitatieverslag, alle elementen vervat in het beleidsplan, algemene informatie en gegevens met betrekking tot de werking en desgevallend voor organisaties met een negatieve evaluatie een tweede visitatieverslag
 • op basis van de beoordelingselementen

De beoordelingscommissieDe beoordelingscommissie is een samenvoeging van 2 visitatiecommissies. De administratie, die nog wel vertegenwoordigd was in de visitatiecommissie, maakt echter geen deel uit van de beoordelingscommissie. Lees veder… zal op basis van inhoudelijke en zakelijke beoordelingselementen een beoordeling formuleren. Mogelijke beoordelingen zijn:

 • Positief
 • Positief met aandachtspunten
 • Negatief

Per beoordelingselement zal je een score “voldoet”, “voldoet ten dele” of “voldoet niet” krijgen. Wanneer je op elk beoordelingselement “voldoet” of “voldoet ten dele” scoort, krijg je een “positieve beoordeling”.

Wanneer één tot vier beoordelingselementen niet voldoen krijg je een “positieve beoordeling met aandachtspunten”.

Van zodra er meer dan vier beoordelingselementen niet voldoen, krijgt de organisatie een “negatieve beoordeling”.

Let op: Er zijn ook vier elementaire beoordelingselementen. Indien je als organisatie hier ‘onvoldoende’ op scoort, scoor je automatisch negatief op je subsidieaanvraag. Deze elementaire beoordelingselementen zijn:

 • Werking in de vrije tijd
 • Keuze van de functiemix
 • Relevantie en uitstraling van de werking
 • Geïntegreerd zakelijk kwaliteitsbeleid

Het scoren van beoordelingselementen gebeurt aan de hand van beoordelingscriteria.

Subsidieadvies

De beoordelingscommissie maakt nu de match tussen je visitatie-oordeel en de beoordeling van je beleidsplan. Dit leidt tot verschillende mogelijke combinaties op basis waarvan de beoordelingscommissie een subsidiebedrag adviseert (zie kader).

Bij volgende combinatie weet je bijvoorbeeld dat het subsidieadvies van de beoordelingscommissie een status quo of een begrensde stijging zal inhouden:

 • een positieve evaluatie zonder aanbevelingen bij de visitatie
 • een positieve beoordeling, al dan niet met aandachtspunten, van je subsidieaanvraag

Meer informatie over de mogelijke combinaties vind je hier.

 Adviesmogelijkheden beoordelingscommissie
 • begrensd stijgen (maximaal 25% stijgen ten opzichte van je huidige middelen) (Voor organisaties waarvan de effectief toegekende subsidie-enveloppe voor het laatste werkjaar van de voorafgaande beleidsperiode kleiner of gelijk is aan 260.000 euro, bedraagt de maximale stijging 65.000 euro. Zij hebben dus de kans met meer dan 25 % te kunnen groeien.)
 • status quo ten opzichte van je huidige middelen
 • begrensd dalen (maximaal 25% dalen ten opzichte van je huidige middelen)
 • stopzetting van de subsidies.

Een belangrijk uitgangspunt van dit decreet is het minimumsubsidiebedrag van €150.000 euro waarop elke erkende organisatie recht heeft. Zelfs wanneer een begrensde daling door de beoordelingscommissie geadviseerd wordt, kan een organisatie niet minder dan €150.000 euro krijgen (los van eventuele besparingen die natuurlijk altijd een invloed kunnen hebben op het budget).

Ben je niet akkoord met het preadvies van de commissie? Lees hier welke stappen je kan ondernemen.

Beslissing

Vervolgens wordt het definitief advies van de beoordelingscommissie van je organisatie bezorgd aan de Vlaamse Regering.

Uiterlijk op 1 oktober 2025 beslist de Vlaamse Regering over je subsidie-enveloppe.

Als de toegekende subsidie-enveloppe afwijkt van je gevraagde subsidie-enveloppe beschik je over de mogelijkheid om voor 1 april in het jaar volgend op de beslissing van de Vlaamse Regering een geactualiseerd beleidsplan in te dienen, dat afgestemd is op de omvang van de toegekende subsidie-enveloppe. De administratie valideert het geactualiseerd beleidsplan en legt dit vóór 15 mei 2026 ter kennisgeving voor aan de minster.
Als gesubsidieerde organisatie heb je enkele verplichtingen.

Navigeer