2023

We bevinden ons in het derde jaar van de beleidsperiode. Dat betekent dat je opnieuw een voortgangsrapport indient vóór 1 april.

Het voortgangsrapport omvat:

  • Een stand van zaken over de uitvoering van het beleidsplan in de eerste twee jaar van de beleidsperiode en een vooruitblik op de geplande uitvoering van het beleidsplan in het lopende jaar en de laatste twee jaar van de beleidsperiode.
  • De omvang en de resultaten van de werking:
    • De kerngegevens en de cijfers over de financiën voor het eerste jaar van de beleidsperiode;
    • De kerngegevens en de cijfers over het personeel voor het eerste en tweede jaar van de beleidsperiode;
    • De kerngegevens en de cijfers over de werking voor het eerste en het tweede jaar van de beleidsperiode.
  • Een beschrijving van elk beoordelingselement.

​​​Een inhoudelijke verantwoording over de werking van het derde en vierde jaar van de beleidsperiode doe je later via je inhoudelijk en zakelijk beleidsplan.

Jaar 3 van de beleidsperiode staat ook deze keer in het teken van een visitatie. In 2023 komt de visitatiecommissie opnieuw langs. Die bestaat uit vijf mensen: vier deskundigen en een medewerker van de administratie. Twee van de vier externe deskundigen brengen samen met de deskundige uit de administratie, een bezoek ter plaatse bij de organisatie. Voor de verdeling van de dossiers over de visitatiecommissies zal rekening worden gehouden met de grootte van de subsidie van de organisaties.

De commissie evalueert je huidige werking op basis van je lopende beleidsplan  (2021-2025), het voortgangsrapport, de begrotingen, de financiële verslagen, de algemene informatie en gegevens met betrekking tot de werking. Ze evalueren je aan de hand van de beoordelingselementen die in het nieuwe decreet staan en -speciaal voor de visitatie- geformuleerde onderliggende evaluatiecriteria. Wil je weten wat die criteria inhouden? Je vindt ze hier .

Let op: Er zijn ook 4 elementaire beoordelingselementen en de evaluatie hiervan speelt een belangrijke rol voor de beoordelingscommissie in 2025.

Een nieuw beoordelingssysteem moet de gevolgen van de visitatie in beeld brengen. De visitatiecommissie hanteert een systeem om tot onderstaande scores te komen.

De visitatiecommissie komt tot een evaluatie, waarbij ze verbetersuggesties en/of aanbevelingen kan geven. Het verschil tussen beide kennen we al: verbetersuggesties zijn vrijblijvend en aanbevelingen zijn dwingend.

Wanneer je een positieve evaluatie hebt gekregen, kan je de normale timing en procedure volgen en voor 31/12/2024 een nieuwe subsidieaanvraag indien.

Wanneer je een positieve evaluatie met aanbevelingen hebt gekregen, moet je een plan van aanpak schrijven waarin je aangeeft op welke manier je bent omgegaan met de aanbevelingen, welke processen en acties er uit voortgevloeid zijn en welke je nog zal ontwikkelen. Het plan van aanpak maakt deel uit van  je subsidieaanvraag voor de volgende beleidsperiode.

Wanneer je een negatieve evaluatie hebt gekregen, start er een remediëringstraject van maximaal 24 maanden (in de voorbije beleidsperiode was dit nog 12 maanden). Deze termijn begint te lopen van zodra het definitief visitatieverslagJe krijgt uiterlijk 35 kalenderdagen na de visitatie een voorlopig visitatieverslag waarop je binnen de termijn van 28 kalenderdagen kan reageren. De visitatiecommissie kan op basis daarvan het verslag nog aanpassen tot een definitief visitatieverslag. Dit definitief verslag ontvang je binnen een termijn van 49 werkdagen. met een negatieve evaluatie met aanbevelingen aan jouw organisatie is bezorgd.

Navigeer